Објављен „Службени гласник РС“ број 2 од 8.1.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о врсти и условима гаранције путовања, начину активирања и другим условима које мора да испуни организатор путовања у зависности од врсте организованог путовања
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и коришћења хемикалија

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 2 од 8.1.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • ОДЛУКА о престанку рада Агенције за страна улагања и промоцију извоза и Националне агенције за регионални развој
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају секретара Министарства пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства одбране
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности привременог директора Републичке агенције за становање
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Националног комитета за обезбеђивање у ваздухопловству
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу заменика председника Преговарачке групе за безбедност хране, ветеринарску и фитосанитарну политику Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина” Књажевац за 2015. годину
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-33/2016
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-37/2016
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-35/2016
Министарствa
 • ОДЛУКА о изради стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене нове луке у Београду са слободном зоном на животну средину
 • ПРАВИЛНИК о унутрашњем реду у железничком саобраћају
 • ПРАВИЛНИК о програму рада психолога и педагога у дому ученика
 • ПРАВИЛНИК о врсти и условима гаранције путовања, начину активирања и другим условима које мора да испуни организатор путовања у зависности од врсте организованог путовања
 • ПРАВИЛНИК о условима и поступку за издавање и одузимање лиценце за рибочувара, начину вођења Регистра издатих лиценци, као и o садржини и начину вођења Регистра привредних рибара
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и коришћења хемикалија
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о ценама закупа резерве снаге за системске услуге секундарне и терцијарне регулације и цене помоћних услуга за 2016. годину
 • ИЗМЕНЕ Техничких услова за кућне сандучиће
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Црна Трава
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Комуналац”, Жабари
ОГЛАСИ

Поделите: