Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 2 od 13.1.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 2 od 13.1.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 1
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 2
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2017. godinu
 • UREDBA o utvrđivanju Programa sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini za period od 2017. do 2018. godine
 • UREDBA o finansiranju javnih medijskih servisa iz budžeta Republike Srbije u 2017. godini
 • UREDBA o utvrđivanju lučkog područja na međunarodnom putničkom pristaništu u Sremskim Karlovcima
 • UREDBA o utvrđivanju lučkog područja na međunarodnom putničkom pristaništu u Kladovu
 • UREDBA o utvrđivanju lučkog područja luke u Apatinu
 • UREDBA o prestanku važenja Uredbe o službi u pomoćnoj policiji
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept
 • ODLUKA o obrazovanju Radnog tima za koordinaciju aktivnosti na realizaciji Komercijalnog ugovora o projektovanju i izvođenju radova na izgradnji auto-puta E-763, deonica Surčin–Obrenovac
 • ODLUKA o obrazovanju mešovite Radne grupe za koordinaciju aktivnosti, razmatranje i usaglašavanje pitanja plaćanja naknade za zemljište na prostoru Republike Srpske u Podrinju (od Višegrada do Zvornika), koje je potopljeno nakon izgradnje hidroakumulacija HE Bajina Bašta i HE Zvornik
 • ODLUKA o dopuni Odluke o obrazovanju Radne grupe za izradu Predloga akcionog plana za podizanje kapaciteta u trgovini u zemljama zapadnog Balkana
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja „Srbija Kargo” a.d. za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Privrednog društva s ograničenom odgovornošću za strateški otkup i distribuciju poljoprivrednih proizvoda „Metohija”, Beograd za 2014. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Privrednog društva s ograničenom odgovornošću za strateški otkup i distribuciju poljoprivrednih proizvoda „Metohija”, Beograd za 2015. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević” Beograd
 • REŠENJE o ustupanju robe bez naknade
Ministarstva
 • PRAVILNIK o programu, uslovima i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova overavanja merila
 • PRAVILNIK o uslovima za obavljanje poslova overavanja merila, načinu ovlašćivanja i vođenju registra ovlašćenih tela
 • REŠENJE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije, broj 323-07-01776/2013-05
 • REŠENJE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije, broj 323-06-08541/2016-05
 • REŠENJE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije, broj 323-06-08669/2016-05
 • REŠENJE o prestanku dužnosti sudskog veštaka
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 703-1/16
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 703-2/16
 • REŠENJE o upisu promene podataka u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 717-1/16
 • REŠENJE o upisu promene podataka u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 717-2/16
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-01-439/2016-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-01-469/2016-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-01-471/2016-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-01-472/2016-01
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o minimalnim standardima upravljanja informacionim sistemom finansijske institucije
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0638/15-11
 • INDEKSI potrošačkih cena za decembar 2016. godine
Lokalna samouprava
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji grada Leskovca
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji opštine Irig
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji opštine Ražanj
 • ODLUKA o određivanju matičnih područja na teritoriji opštine Plandište
OGLASI

Podelite: