Објављен „Службени гласник РС“ број 2 од 13.1.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 2 од 13.1.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 1
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 2
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подршке развоју пословне инфраструктуре за 2017. годину
 • УРЕДБА о утврђивању Програма систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини за период од 2017. до 2018. године
 • УРЕДБА о финансирању јавних медијских сервиса из буџета Републике Србије у 2017. години
 • УРЕДБА о утврђивању лучког подручја на међународном путничком пристаништу у Сремским Карловцима
 • УРЕДБА о утврђивању лучког подручја на међународном путничком пристаништу у Кладову
 • УРЕДБА о утврђивању лучког подручја луке у Апатину
 • УРЕДБА о престанку важења Уредбе о служби у помоћној полицији
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт
 • ОДЛУКА о образовању Радног тима за координацију активности на реализацији Комерцијалног уговора о пројектовању и извођењу радова на изградњи ауто-пута Е-763, деоница Сурчин–Обреновац
 • ОДЛУКА о образовању мешовите Радне групе за координацију активности, разматрање и усаглашавање питања плаћања накнаде за земљиште на простору Републике Српске у Подрињу (од Вишеграда до Зворника), које је потопљено након изградње хидроакумулација ХЕ Бајина Башта и ХЕ Зворник
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о образовању Радне групе за израду Предлога акционог плана за подизање капацитета у трговини у земљама западног Балкана
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања „Србија Карго” а.д. за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Привредног друштва с ограниченом одговорношћу за стратешки откуп и дистрибуцију пољопривредних производа „Метохија”, Београд за 2014. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Привредног друштва с ограниченом одговорношћу за стратешки откуп и дистрибуцију пољопривредних производа „Метохија”, Београд за 2015. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Клинике за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић” Београд
 • РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК o програму, условима и начину полагања стручног испита за обављање послова оверавања мерила
 • ПРАВИЛНИК о условима за обављање послова оверавања мерила, начину овлашћивања и вођењу регистра овлашћених тела
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 323-07-01776/2013-05
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 323-06-08541/2016-05
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 323-06-08669/2016-05
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности судског вештака
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 703-1/16
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 703-2/16
 • РЕШЕЊЕ о упису промене података у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 717-1/16
 • РЕШЕЊЕ о упису промене података у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 717-2/16
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-01-439/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-01-469/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-01-471/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-01-472/2016-01
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о минималним стандардима управљања информационим системом финансијске институције
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0638/15-11
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за децембар 2016. године
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији града Лесковца
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Ириг
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Ражањ
 • ОДЛУКА о одређивању матичних подручја на територији општине Пландиште
ОГЛАСИ

Поделите: