Објављен „Службени гласник РС“ број 18 од 1.3.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ЗАКОН о општем управном поступку

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 18 од 1.3.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о систему плата запослених у јавном сектору
 • ЗАКОН о општем управном поступку
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о територијалној организацији Републике Србије
Влада
 • УРЕДБА о наменским трансферима у социјалној заштити
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подстицаја за спровођење мера и активности неопходних за достизање утврђених циљева из области управљања миграцијама у јединицама локалне самоуправе, за 2016. годину
 • УРЕДБА о утврђивању граничних вредности годишње потрошње енергије на основу којих се одређује која привредна друштва су обвезници система енергетског менаџмента, годишњих циљева уштеде енергије и обрасца пријаве о оствареној потрошњи енергије
 • ОДЛУКА о промени границе катастарских општина Палић и Доњи Град
 • ОДЛУКА о измени оснивачког акта Друштвеног водопривредног предузећа „Хидросрем”, Сремска Митровица
 • РЕШЕЊЕ Владе, 05 број 436-2201/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о статусној промени припајања зависног Привредног друштва за снабдевање електричном енергијом крајњих купаца „ЕПС Снабдевање” д.о.о. Београд, Јавном предузећу „Електропривреда Србије”, Београд као матичном предузећу
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм одржавања, организовања ифункционисања, изградње и развоја Информационо-комуникационеустанове „Академска мрежа Републике Србије − АМРЕС” за 2016. годину
Републичка изборна комисија
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету влашке националне мањине
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о техничким условима за сигнално-сигурносне уређаје
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о дозволама контролора летења, центрима за обуку и ваздухопловно-медицинским центрима
Друге организације
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, „Сомбор-гас” д.о.о. Сомбор
 • ОДЛУКА о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, „Сомбор-гас” д.о.о. Сомбор
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП „Други октобар”, Вршац
ОГЛАСИ

Поделите: