Објављен „Службени гласник РС“ број 17 од 6.3.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2017. годину
 • ПРАВИЛНИК о обрасцу Документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног обавештења, начину његовог достављања и упутству за њихово попуњавање
 • ПРАВИЛНИК o изменама Правилника о листи POPs материја, начину и поступку за управљање POPs отпадом и граничним вредностима концентрација POPs материја које се односе на одлагање отпада који садржи или је контаминиран POPs материјама

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 17 од 6.3.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Естонији, на нерезиденцијалној основи са седиштем у Хелсинкију
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Естонији, на нерезиденцијалној основи са седиштем у Хелсинкију
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Словенији
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Програма управљања водама у 2017. години
 • УРЕДБА о распореду и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса у 2017. години
 • УРЕДБА о оцењивању полицијских службеника и других запослених у Министарству унутрашњих послова
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2017. годину
 • ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације Првонек
 • ОДЛУКА о образовању Координационог тела за унапређење адресног регистра
 • ОДЛУКА о оснивању Координационог тела за праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године
 • ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Албуфеири, Република Португалија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Института за јавно здравље Крагујевац
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Института за јавно здравље Крагујевац
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1764/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1884/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1950/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-1790/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-1791/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-1793/2017
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Службени гласник” за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа-Мост”, Београд за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Србобран, Република Србија и града Мишкин, Јарославска област, Руска Федерација
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Нови Бечеј, Република Србија и града Новочеркаск, Руска Федерација
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Светског првенства у фитнесу за млађе категорије у Новом Саду 2017. године
 • РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде и националног спортског признања за остварени спортски резултат
 • КОДЕКС полицијске етике
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о начину, програму и поступку спровођења испита о професионалној оспособљености, обрасцу сертификата о професионалној оспособљености, поступку издавања сертификата о професионалној оспособљености, као и начину вођења евиденције о одржаним испитима и издатим и одузетим сертификатима о професионалној оспособљености
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о критеријумима за избор кандидата за полазнике стручног оспособљавања
 • ПРАВИЛНИК о обрасцу Документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног обавештења, начину његовог достављања и упутству за њихово попуњавање
 • ПРАВИЛНИК o изменама Правилника о листи POPs материја, начину и поступку за управљање POPs отпадом и граничним вредностима концентрација POPs материја које се односе на одлагање отпада који садржи или је контаминиран POPs материјама
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о условима за промет на велико лекова и медицинских средстава, подацима који се уписују у Регистар издатих дозвола за промет на велико лекова и медицинских средстава, као и начину уписа
 • НАРЕДБА о забрани сакупљања појединих заштићених врста дивље флоре и фауне у 2017. години
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене планине Цер на животну средину
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 164-1/17
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 164-2/17
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 164-3/17
 • ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ Јавнобележничке тарифе
Правосуђе
 • ОДЛУКА о именовању председника Дисциплинске комисије
 • ОДЛУКА о именовању заменика члана Дисциплинске комисије
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-27/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-112/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-113/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-115/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-116/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-123/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-124/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-01-9/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-3/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-5/2017-01
Народна банка Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању дозволе за пружање платних услуга, ИО НБС број 31
 • РЕШЕЊЕ о давању дозволе за пружање платних услуга, ИО НБС број 32
Републичка изборна комисија
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету хрватске националне мањине
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету мађарске националне мањине
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о методама рада у области геомагнетизма и аерономије
 • ПРАВИЛНИК о семинару унапређења знања за техничара у радионици за тахографе
 • ПРАВИЛНИК о испиту за техничара у радионици за тахографе
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0763/15-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0077/15-11
Друге организације
 • ЦЕНОВНИК основних производа шумарства — дрвних сортимената
ОГЛАСИ

Поделите: