Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 17 od 6.3.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2017. godinu
 • PRAVILNIK o obrascu Dokumenta o kretanju opasnog otpada, obrascu prethodnog obaveštenja, načinu njegovog dostavljanja i uputstvu za njihovo popunjavanje
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o listi POPs materija, načinu i postupku za upravljanje POPs otpadom i graničnim vrednostima koncentracija POPs materija koje se odnose na odlaganje otpada koji sadrži ili je kontaminiran POPs materijama

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 17 od 6.3.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Estoniji, na nerezidencijalnoj osnovi sa sedištem u Helsinkiju
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Estoniji, na nerezidencijalnoj osnovi sa sedištem u Helsinkiju
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Sloveniji
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2017. godini
 • UREDBA o rasporedu i korišćenju sredstava za subvencionisanje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa u 2017. godini
 • UREDBA o ocenjivanju policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2017. godinu
 • ODLUKA o izradi Prostornog plana područja posebne namene sliva akumulacije Prvonek
 • ODLUKA o obrazovanju Koordinacionog tela za unapređenje adresnog registra
 • ODLUKA o osnivanju Koordinacionog tela za praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine
 • ODLUKA o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Albufeiri, Republika Portugalija
 • REŠENJE o razrešenju direktora Instituta za javno zdravlje Kragujevac
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Instituta za javno zdravlje Kragujevac
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-1764/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-1884/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-1950/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-1790/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-1791/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-1793/2017
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Službeni glasnik” za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za razvoj i unapređivanje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija „Mreža-Most”, Beograd za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Srbobran, Republika Srbija i grada Miškin, Jaroslavska oblast, Ruska Federacija
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Novi Bečej, Republika Srbija i grada Novočerkask, Ruska Federacija
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na kandidaturu za organizovanje Svetskog prvenstva u fitnesu za mlađe kategorije u Novom Sadu 2017. godine
 • REŠENJE o odbijanju zahteva za dodelu novčane nagrade i nacionalnog sportskog priznanja za ostvareni sportski rezultat
 • KODEKS policijske etike
Ministarstva
 • PRAVILNIK o načinu, programu i postupku sprovođenja ispita o profesionalnoj osposobljenosti, obrascu sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti, postupku izdavanja sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti, kao i načinu vođenja evidencije o održanim ispitima i izdatim i oduzetim sertifikatima o profesionalnoj osposobljenosti
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o kriterijumima za izbor kandidata za polaznike stručnog osposobljavanja
 • PRAVILNIK o obrascu Dokumenta o kretanju opasnog otpada, obrascu prethodnog obaveštenja, načinu njegovog dostavljanja i uputstvu za njihovo popunjavanje
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o listi POPs materija, načinu i postupku za upravljanje POPs otpadom i graničnim vrednostima koncentracija POPs materija koje se odnose na odlaganje otpada koji sadrži ili je kontaminiran POPs materijama
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o uslovima za promet na veliko lekova i medicinskih sredstava, podacima koji se upisuju u Registar izdatih dozvola za promet na veliko lekova i medicinskih sredstava, kao i načinu upisa
 • NAREDBA o zabrani sakupljanja pojedinih zaštićenih vrsta divlje flore i faune u 2017. godini
 • ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene planine Cer na životnu sredinu
 • REŠENJE o razvrstavanju u nesagorevajući duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 164-1/17
 • REŠENJE o razvrstavanju u nesagorevajući duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 164-2/17
 • REŠENJE o razvrstavanju u nesagorevajući duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 164-3/17
 • IZMENE I DOPUNE Javnobeležničke tarife
Pravosuđe
 • ODLUKA o imenovanju predsednika Disciplinske komisije
 • ODLUKA o imenovanju zamenika člana Disciplinske komisije
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-27/2017-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-112/2017-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-113/2017-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-115/2017-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-116/2017-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-123/2017-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-124/2017-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-01-9/2017-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-3/2017-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-5/2017-01
Narodna banka Srbije
 • REŠENJE o davanju dozvole za pružanje platnih usluga, IO NBS broj 31
 • REŠENJE o davanju dozvole za pružanje platnih usluga, IO NBS broj 32
Republička izborna komisija
 • REŠENJE o dodeli mandata člana nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu hrvatske nacionalne manjine
 • REŠENJE o dodeli mandata člana nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu mađarske nacionalne manjine
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o metodama rada u oblasti geomagnetizma i aeronomije
 • PRAVILNIK o seminaru unapređenja znanja za tehničara u radionici za tahografe
 • PRAVILNIK o ispitu za tehničara u radionici za tahografe
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0763/15-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-020-00-0077/15-11
Druge organizacije
 • CENOVNIK osnovnih proizvoda šumarstva — drvnih sortimenata
OGLASI

Podelite: