Објављен „Службени гласник РС“ број 15 од 2.3.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 15 од 2.3.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ

Народна скупштина
  • ОДЛУКА о расписивању избора за председника Републике
Министарствa
  • ПРАВИЛНИК о прегледима лифтова у употреби
  • ПРАВИЛНИК о безбедности лифтова
  • ПРАВИЛНИК о програму обуке за стицање основних знања о личној хигијени и мерама заштите од заразних болести, начину његовог спровођења, висини трошкова, накнади за рад комисија и осталим питањима
  • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о јавнобележничкој канцеларији и радном времену јавног бележника
  • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације Врутци на животну средину
Други државни органи и државне организације
  • ПРАВИЛНИК о примени изузетака од обавезе објављивања проспекта
  • ПРАВИЛНИК о злоупотребама на тржишту, одобрењу трговања током периода забране трговања и истраживању тржишта
  • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о надзору који спроводи Комисија за хартије од вредности

Поделите: