Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 15 od 2.3.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 15 od 2.3.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI

Narodna skupština
  • ODLUKA o raspisivanju izbora za predsednika Republike
Ministarstva
  • PRAVILNIK o pregledima liftova u upotrebi
  • PRAVILNIK o bezbednosti liftova
  • PRAVILNIK o programu obuke za sticanje osnovnih znanja o ličnoj higijeni i merama zaštite od zaraznih bolesti, načinu njegovog sprovođenja, visini troškova, naknadi za rad komisija i ostalim pitanjima
  • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o javnobeležničkoj kancelariji i radnom vremenu javnog beležnika
  • ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene sliva akumulacije Vrutci na životnu sredinu
Drugi državni organi i državne organizacije
  • PRAVILNIK o primeni izuzetaka od obaveze objavljivanja prospekta
  • PRAVILNIK o zloupotrebama na tržištu, odobrenju trgovanja tokom perioda zabrane trgovanja i istraživanju tržišta
  • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o nadzoru koji sprovodi Komisija za hartije od vrednosti

Podelite: