Објављен „Службени гласник РС“ број 13 од 19.2.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ЗАКОН о допунама Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о култури
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о обавезном примерку публикација
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о прекршајима

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 13 од 19.2.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о допунама Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о култури
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о обавезном примерку публикација
 • ЗАКОН о отклањању последица одузимања имовине жртвама холокауста које немају живих законских наследника
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о прекршајима
 • ЗАКОН о изменама Закона о уређењу судова
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Програма финансирања активности и мера унапређења ефикасног коришћења енергије у 2016. години
 • ОДЛУКА о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о образовању Радне групе за израду Стратегије за решавање проблематичних кредита
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 24 број 119-1675/2016
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 24 број 119-1677/2016
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 24 број 119-1681/2016
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 24 број 119-1679/2016
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за слободне зоне у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија, 24 број 119-1671/2016
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија, 24 број 119-1673/2016
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике, 24 број 119-1608/2016
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике, 24 број 119-1605/2016
 • РЕШЕЊЕ о именовању ликвидационог управника Савезне јавне установе Радио-Југославија — у ликвидацији
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Надзорног одбора Туристичке организације Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Надзорног одбора Туристичке организације Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Одбора за правни систем и државне органе
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Одбора за односе са иностранством
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Комисије за утврђивање штете од елементарних непогода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Клинике за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић”
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о поступку регистрације и садржини регистра уговора о раду помораца
 • ПРАВИЛНИК о обрасцу дозволе за каботажу
 • ПРАВИЛНИК о обуци у руковању ватреним оружјем, условима за бављење поправљањем и преправљањем оружја и прометом оружја и муниције
 • ПРАВИЛНИК о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења
 • РЕШЕЊЕ о именовању извршитеља, број 740-08-02524/2014-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању извршитеља, број 740-08-00894/2015-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању извршитеља, број 740-08-00892/2015-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању извршитеља, број 740-08-00842/2015-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању извршитеља, број 740-08-00407/2013-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању извршитеља, број 740-08-00854/2015-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању извршитеља, број 740-08-01168/2015-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању извршитеља, број 740-08-00920/2015-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању извршитеља, број 740-08-00870/2015-22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 83-2/16
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 83-3/16
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 83-4/16
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 83-5/16
 • СМЕРНИЦЕ добре праксе у дистрибуцији
Правосуђе
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о попуњавању извршилачких радних места и положаја у Административној канцеларији Високог савета судства
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-6/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-01-9/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-01-11/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-01-15/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-01-16/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-01-24/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-01-25/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-01-26/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-01-29/2016-01
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о висини трошкова за издавање лиценци за обављање енергетских делатности
 • РЕШЕЊЕ Савета Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-26/2016-2
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 6/0-03-191/2016-1
Друге организације
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA d.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Пећинци
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу Изборне комисије општине Параћин у сталном саставу
 • РЕШЕЊЕ о именовању Изборне комисије општине Параћин у сталном саставу
ОГЛАСИ

Поделите: