Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 13 od 19.2.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • ZAKON o dopunama Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o kulturi
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o obaveznom primerku publikacija
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 13 od 19.2.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o dopunama Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o kulturi
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o obaveznom primerku publikacija
 • ZAKON o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima
 • ZAKON o izmenama Zakona o uređenju sudova
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2016. godini
 • ODLUKA o rasporedu i korišćenju sredstava za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana utvrđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju Radne grupe za izradu Strategije za rešavanje problematičnih kredita
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, 24 broj 119-1675/2016
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, 24 broj 119-1677/2016
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, 24 broj 119-1681/2016
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, 24 broj 119-1679/2016
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za slobodne zone u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija, 24 broj 119-1671/2016
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija, 24 broj 119-1673/2016
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike, 24 broj 119-1608/2016
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike, 24 broj 119-1605/2016
 • REŠENJE o imenovanju likvidacionog upravnika Savezne javne ustanove Radio-Jugoslavija — u likvidaciji
 • REŠENJE o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Turističke organizacije Srbije
 • REŠENJE o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Turističke organizacije Srbije
 • REŠENJE o imenovanju člana Odbora za pravni sistem i državne organe
 • REŠENJE o imenovanju člana Odbora za odnose sa inostranstvom
 • REŠENJE o imenovanju člana Komisije za utvrđivanje štete od elementarnih nepogoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović”
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
Ministarstva
 • PRAVILNIK o postupku registracije i sadržini registra ugovora o radu pomoraca
 • PRAVILNIK o obrascu dozvole za kabotažu
 • PRAVILNIK o obuci u rukovanju vatrenim oružjem, uslovima za bavljenje popravljanjem i prepravljanjem oružja i prometom oružja i municije
 • PRAVILNIK o dodeli sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja
 • REŠENJE o imenovanju izvršitelja, broj 740-08-02524/2014-22
 • REŠENJE o imenovanju izvršitelja, broj 740-08-00894/2015-22
 • REŠENJE o imenovanju izvršitelja, broj 740-08-00892/2015-22
 • REŠENJE o imenovanju izvršitelja, broj 740-08-00842/2015-22
 • REŠENJE o imenovanju izvršitelja, broj 740-08-00407/2013-22
 • REŠENJE o imenovanju izvršitelja, broj 740-08-00854/2015-22
 • REŠENJE o imenovanju izvršitelja, broj 740-08-01168/2015-22
 • REŠENJE o imenovanju izvršitelja, broj 740-08-00920/2015-22
 • REŠENJE o imenovanju izvršitelja, broj 740-08-00870/2015-22
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 83-2/16
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 83-3/16
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 83-4/16
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 83-5/16
 • SMERNICE dobre prakse u distribuciji
Pravosuđe
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o popunjavanju izvršilačkih radnih mesta i položaja u Administrativnoj kancelariji Visokog saveta sudstva
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-6/2016-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-01-9/2016-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-01-11/2016-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-01-15/2016-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-01-16/2016-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-01-24/2016-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-01-25/2016-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-01-26/2016-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-01-29/2016-01
Drugi državni organi i državne organizacije
 • ODLUKA o visini troškova za izdavanje licenci za obavljanje energetskih delatnosti
 • REŠENJE Saveta Komisije za zaštitu konkurencije broj 4/0-02-26/2016-2
 • ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije broj 6/0-03-191/2016-1
Druge organizacije
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti imenovanog javnog beležnika
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JULIETA d.o.o. Beograd
Lokalna samouprava
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji opštine Pećinci
 • REŠENJE o razrešenju Izborne komisije opštine Paraćin u stalnom sastavu
 • REŠENJE o imenovanju Izborne komisije opštine Paraćin u stalnom sastavu
OGLASI

Podelite: