Објављен „Службени гласник РС“ број 12 од 22.2.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за јануар 2019. године
 • ОДЛУКА о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза на дуванске прерађевине
 • ПРАВИЛНИК o листи стандарда које мора да испуни тело за оцењивање усаглашености, обавезној садржини извештаја о оцењивању усаглашености и поступку оцењивања испуњености услова односно оцењивања усаглашености квалификованих услуга од поверења

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 12 од 22.2.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Програма управљања водама у 2019. години
 • УРЕДБА о утврђивању Годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2019. годину
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2019. години
 • УРЕДБА о издавању доплатне поштанске марке „КРОВ 2019”
 • ОДЛУКА о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза на дуванске прерађевине
 • ОДЛУКА о утврђивању споменика Карађорђу у Београду за споменик културе
 • ОДЛУКА о образовању Одбора за организацију Дигиталног Самита шест економија Западног Балкана
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за реализацију пројекта „Изградња ауто-пута Београд–Сарајево, деоница Сремска Рача — Кузмин и деоница Пожега — граница са Босном и Херцеговином (Котроман)ˮ
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о образовању Савета за права детета
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о образовању Савета за питања старости и старења
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о образовању Савета за унапређење међугенерацијске сарадње и солидарности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Националне академије за јавну управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Ужицу
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Фонда за науку Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Института за трансфузију крви Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Института за трансфузију крви Србије
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за новију историју Србије у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за новију историју Србије у Београду
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за упоредно право у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за упоредно право у Београду
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу председника и чланова Управног одбора Историјског института у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Историјског института у Београду
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Музеја позоришне уметности Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Надзорног одбора Филмског центра Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и члана Управног одбора Музеја наивне и маргиналне уметности
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Надзорног одбора Музеја наивне и маргиналне уметности
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета за безбедност и здравље на раду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета за безбедност и здравље на раду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Емисиона техника и везе”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Агенције за лекове и медицинска средства Србије за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Транснафта”, Панчево за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа — Мост”, Београд за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Аеродром Ниш”, Ниш за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за аеродромске услуге „Аеродром Ниш”, Ниш
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута „Железнице Србије” акционарско друштво
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Ценовника производа шума Јавног предузећа „Национални парк Фрушка гора”, Сремска Каменица
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног друштва „Западна Бачка” друштво с ограниченом одговорношћу Сомбор за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног друштва „Бачка” друштво с ограниченом одговорношћу Врбас за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Трстеник, Република Србија и општине Еласона, Република Грчка
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1841/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1844/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1848/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1849/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1850/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1853/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-1654/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-1657/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1658/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1764/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2019. годину
 • ПРАВИЛНИК о регистрацији, односно одобравању објеката за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла
 • ПРАВИЛНИК о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности Републике Србије и критеријумима за изузимање од обавезе вршења енергетског прегледа
 • ПРАВИЛНИК o листи стандарда које мора да испуни тело за оцењивање усаглашености, обавезној садржини извештаја о оцењивању усаглашености и поступку оцењивања испуњености услова односно оцењивања усаглашености квалификованих услуга од поверења
 • ПРАВИЛНИК о критеријумима за избор кандидата за полазнике курса за Основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању репрезентативности синдиката, број 110-00-458/2015-02
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању репрезентативности синдиката, број 110-00-722/2018-02
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар привредних субјеката који обављају промет дуванских производа по посебном поступку
 • РЕШЕЊЕ o утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-46/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-142/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-167/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-168/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-201/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-814/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1319/2018-01
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима за обављање ваздушног саобраћаја
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за јануар 2019. године
 • ЛИСТА авио-превозилаца којима је забрањено или ограничено летење у Европској унији
ОГЛАСИ

Поделите: