Објављен „Службени гласник РС“ број 12 од 1.2.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о ограничењу висине цена основних животних намирница
 • УРЕДБА о условима и начину доделе и коришћења кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 12 од 1.2.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о ограничењу висине цена основних животних намирница
 • УРЕДБА о условима и начину доделе и коришћења кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде
 • УРЕДБА о утврђивању Програма финансијске подршке – Коришћењем стандарда до конкурентнијих производа
 • УРЕДБA о утврђивању Програма финансирања пројеката од јавног интереса које реализују удружења са територија изразито недовољно развијених општина (јединице локалне самоуправе из четврте групе) у 2022. години
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
 • СТРАТЕГИЈА деинституционализације и развоја услуга социјалне заштите у заједници за период 2022–2026. године
 • СТРАТЕГИЈА превенције и заштите од дискриминације за период од 2022. до 2030. године
 • ОДЛУКА о образовању Националног комитета за обезбеђивање у ваздухопловству
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор природних наука, математике и статистике
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за отварање Конзулата Републике Летоније у Републици Србији
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Националне службе за запошљавање за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за привредне регистре за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за привредне регистре за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Агенције за квалификације за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за квалификације за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме” за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Акционарског друштва „Електромрежа Србије”, Београд за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања са финансијским планом Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС” за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм одржавања, организовања и функционисања, изградње и развоја Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС” за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа – Мост” Београд за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на План и програм о изменама и допунама Плана и програма рада Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног предузећа „Службени гласник”
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-569/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-574/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-576/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-578/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-579/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-622/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-568/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-571/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-572/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-573/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-575/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности, 05 број 465-329/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности, 05 број 465-593/2022-2
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности, 05 број 465-597/2022-2
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности, 05 број 465-598/2022
 • ПРОГРАМ управљања отпадом у Републици Србији за период 2022–2031. године
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја у поступку издавања водне дозволе
 • ПРАВИЛНИК о ближим условима за расподелу и коришћење средстава за примену мера енергетске ефикасности
 • СПИСАК српских стандарда из области опреме и заштитних система намењених за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама
 • РЕШЕЊЕ о давању овлашћења за испитивање отпада
Друге организације
 • АНЕКС I Колективног уговора Јавног предузећа „Службени гласник”
ОГЛАСИ

Поделите: