Уредба о ограничењу висине цена основних животних намирница
(важи до 28.04.2022.)

„Службени гласник РС“, број 12/2022

 

Члан 1.

Овом уредбом се у циљу спречавања поремећаја на тржишту и отклањања штетних последица поремећаја на тржишту у погледу снабдевања робом, ограничавају произвођачке цене и цене у трговини на велико и мало основних животних намирница, тако да не прелазе ниво цена тих производа на дан 15. новембар 2021. године.

Ограничење цена из става 1. овог члана примењује се у трајању од 90 дана за следећу робу:

1) шећер кристал у паковању од једног килограма;

2) брашно тип Т-400 глатко, у паковању до пет килограма, укључујући и пет килограма;

3) брашно тип Т-500 у паковању до пет килограма, укључујући и пет килограма;

4) јестиво сунцокретово уље у паковању од једног литра;

5) свињско месо – бут;

6) UHT млеко са 2,8 процената млечне масти у паковању од једног литра.

Ограничење цена се не односи на снижене цене (распродаје, сезонска снижења или акцијске продаје), уколико су биле на снази 15. новембра 2021. године, већ се односи на редовне цене, односно цене пре снижења.

Члан 2.

Произвођачи не смеју испоручивати производе из члана 1. став 2. ове уредбе у количинама мањим од просечних у последњих 12 месеци.

Члан 3.

Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако поступа супротно одредбама чл. 1. и 2. ове уредбе.

Уз казну из става 1. овог члана може се изрећи и заштитна мера забране правном лицу да врши одређене делатности у трајању од шест месеци до једне године.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 5.000 до 150.000 динара и може се изрећи заштитна мера забране одговорном лицу да врши одређене послове у трајању од шест месеци до једне године.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 10.000 до 500.000 динара и може се изрећи заштитна мера забране  вршења одређених делатности у трајању од шест месеци до једне године.

Члан 4.

Надзор над применом ове уредбе спроводе министарство надлежно за послове пољопривреде и министарство надлежно за послове трговине.

Члан 5.

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о ограничењу висине цена основних животних намирница („Службени гласник РС”, бр. 114/21, 116/21 и 119/21).

Члан 6.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ, а важи 90 дана од дана ступања на снагу.

Поделите: