Објављен „Службени гласник РС“ број 118 од 28.12.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
 • ПРАВИЛНИК о регистру потрошача који не желе примати позиве и/или поруке у оквиру промоције и/или продаје телефоном

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 118 од 28.12.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • ЗАКЉУЧАК о усвајању ИПАРД III програма за Републику Србију за период 2021-2027. године
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
 • ПРАВИЛНИK о допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
 • ПРАВИЛНИК о Списку корисника јавних средстава
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину разврставања и поступања са споредним производима животињског порекла, ветеринарско-санитарним условима за изградњу објеката за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла, начину спровођења службене контроле и самоконтроле, као и условима за сточна гробља и јаме гробнице
 • ПРАВИЛНИК о надокнади штете настале од строго заштићених дивљих врста животиња
 • ПРАВИЛНИК о мониторингу и извештавању о емисијама гасова са ефектом стаклене баште
 • ПРАВИЛНИК о садржини и изгледу дозволе за управљање отпадом
 • ПРАВИЛНИК о регистру потрошача који не желе примати позиве и/или поруке у оквиру промоције и/или продаје телефоном
 • ПРАВИЛНИК о одобравању сталног настањења
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о номенклатури лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о утврђивању броја гласачких листића за спровођење поновног гласања на изборима за народне посланике 30. децембра 2023. године
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању месечне основице доприноса за лица укључена у обавезно осигурање, на коју се обрачунава и плаћа допринос за пензијско и инвалидско осигурање у 2024. години
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за хармонизацију прописа и нормативне послове у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за процесуирање прекршаја у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за међународне односе, домаћу сарадњу и пројекте у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за заштиту права лица и пренос података о личности у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за жалбе и извршења у области приступа информацијама у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за извештавање и аналитичке послове у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Друге организације
 • АНЕКС III Колективног уговора Јавног предузећа „Службени гласник”
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, El Faro д.о.о. Београд

Поделите: