Објављен „Службени гласник РС“ број 116 од 26.12.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о порезу на додату вредност
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о електронском фактурисању
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о јединственим техничко-технолошким захтевима и процедурама за чување и заштиту архивске грађе и документарног материјала у електронском облику
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу
 • ДИНАРСКИ ИЗНОСИ месечних зарада из члана 15в ст. 5. и 6. Закона о порезу на доходак грађана, за 2024. годину
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за октобар 2023. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 116 од 26.12.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о подстицајима инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно дело
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години
 • УРЕДБА o измени Уредбе о финансијском давању пољопривредним газдинствима за пољопривредну производњу биљних култура у 2023. години
 • УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Програма финансијске подршке пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године
 • УРЕДБА о измени Уредбе о ванредној интервентној мери подршке произвођачима кондиторских производа за откуп млека у праху
 • УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о енергетски угроженом купцу
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о јединственим техничко-технолошким захтевима и процедурама за чување и заштиту архивске грађе и документарног материјала у електронском облику
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о оснивању, почетку и престанку рада царинарница, царинских испостава, одсека и царинских реферата
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности
 • ОДЛУКА о промени границe катастарских општина Бешка и Крчедин
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Програма реформе управљања јавним финансијама за период 2021–2025. године
 • OДЛУКА о изменaма Одлуке о образовању Радне групе за праћење реализације Уговора о концесији за финансирање, развој кроз изградњу и реконструкцију, одржавање и управљање инфраструктуром АД Аеродрома Никола Тесла Београд и обављање делатности оператера аеродрома на Аеродрому Никола Тесла у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за јавна улагања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства спорта
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за јавна улагања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Одбора за јавни надзор ревизије
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Одбора за јавни надзор ревизије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Академије техничко-уметничких струковних студија у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности члана Савета Академије техничко-уметничких струковних студија у Београду
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-12409/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-12406/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12471/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12468/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12470/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12467/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12465/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12461/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12462/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12464/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12469/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12466/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12460/2023
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12463/2023
 • РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма рада Развојне агенције Србије за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању измена и допуна Финансијског плана Развојне агенције Србије за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Агенције за квалификације за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о Финансијском плану Агенције за акредитацију здравствених установа Србије за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Национални парк Фрушка гора” за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање Јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат” друштво са ограниченом одговорношћу, Зрењанин за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић”, Палић за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о раду Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара Планина”, Књажевац
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о раду Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије”
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на улагање капитала у „СЕРБХУНГАС” д.о.о. Нови Сад
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на оснивање привредног друштва „СРБГАС” КФТ, БУДИМПЕШТА
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12599/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12600/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12601/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12602/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12603/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12604/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве 05 број 401-12605/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12606/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12607/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12608/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12609/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12610/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12611/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12633/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12634/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12635/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12639/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12701/2023-1
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12704/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12707/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12740/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12757/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ пореза на употребу, држање и ношење добара
 • ДИНАРСКИ ИЗНОСИ месечних зарада из члана 15в ст. 5. и 6. Закона о порезу на доходак грађана, за 2024. годину
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о порезу на додату вредност
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о електронском фактурисању
 • ПРАВИЛНИК о процени ефеката реализованог капиталног пројекта
 • ПРАВИЛНИK о садржини захтева за издавање потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе и садржини потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о размени докумената и поднесака током спровођења поступака у вези са енергетском дозволом, лиценцом за обављање енергетске делатности и сагласношћу за складиштење и снабдевање за сопствене потребе
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар привредних субјеката који обављају промет дуванских производа по посебном поступку
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-13082/2019
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-11831/2020
Правосуђе
 • ПРАВИЛНИК о раду Етичког одбора Високог савета судства
 • ПРАВИЛНИК о псеудонимизацији података
 • ПРАВИЛНИК о начину вођења и обрасцу личног листа
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о минималном захтеву за капиталом и подобним обавезама банке
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о информацијама и подацима који се достављају Народној банци Србије за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања банке и банкарске групе
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о утврђивању броја гласачких листића за спровођење поновног гласања на изборима за народне посланике 30. децембра 2023. године
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о образовању и раду Стручне службе Заштитника грађана
 • РЕШЕЊЕ о усклађеној вредности општег бода од јануара 2024. године
 • РЕШЕЊЕ о усклађивању пензија, вредности општег бода, најнижег износа пензије, новчаних накнада за телесно оштећење, новчаних накнада за помоћ и негу другог лица, накнада погребних трошкова и накнада по основу инвалидности од јануара 2024. године
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија у 2024. години
 • РЕШЕЊЕ о обрачунатом проценту учешћа износа пензија и новчаног износа као увећања уз пензију у бруто домаћем производу
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0099/23-11
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за октобар 2023. године
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о oдређивању матичног подручја на територији општине Ковин
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за комунално-стамбену делатност „Ковински комуналац”, Ковин
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Рашка“ у Рашки
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП Путеви Рашка из Рашке
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача
ОГЛАСИ

Поделите: