Правилник о електронском фактурисању

„Службени гласник РС“, број 47/2023 и 116/2023

Пречишћен текст прописа

 

I. УВОДНА ОДРЕДБА

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређују одређена питања, односно решења из Закона о електронском фактурисању („Службени гласник РС”, бр. 44/21, 129/21, 138/22 и 92/23 – у даљем тексту: Закон), а нарочито:

1) начин и поступак регистровања за приступ систему електронских фактура;

2) начин приступања и коришћења система електронских фактура;

3) начин примене стандарда електронског фактурисања;

4) минимални садржај електронске фактуре неопходан за њено процесуирање кроз систем, случајеви у којима поједини елементи електронске фактуре могу бити изостављени, случајеви у којима је предвиђена обавеза исказивања додатних елемената, на основу других прописа којима се уређује издавање одређених врста фактура и форма и начин доставе пратеће и друге документације кроз систем електронских фактура (у даљем тексту: елементи електронске фактуре и прилози електронској фактури);

5) начин и поступак електронског евидентирања обрачуна пореза на додату вредност у систему електронских фактура;

6) поступање у случају наступања привременог прекида у раду система електронских фактура;

7) коришћење података из система електронских фактура;

8) начин поступања Централног информационог посредника;

9) садржина листе корисника система електронских фактура, услови за брисање са листе корисника система електронских фактура, као и начин и поступак брисања са листе корисника система електронских фактура.

II. НАЧИН И ПОСТУПАК РЕГИСТРОВАЊА ЗА ПРИСТУП СИСТЕМУ ЕЛЕКТРОНСКИХ ФАКТУРА

Члан 2.

Правно лице, предузетник и друго физичко лице које има обавезу, односно које се определило да користи систем електронских фактура у складу са Законом региструје се за приступ систему електронских фактура (у даљем тексту: субјект регистрације).

Регистровање за приступ систему електронских фактура (у даљем тексту: регистровање) врши се преко одговарајућег веб интерфејса (у даљем тексту: интерфејс за регистровање), који је саставни део система електронских фактура.

Регистровање је могуће само за субјекте регистрације који поседују порески идентификациони број (у даљем тексту: ПИБ) у складу са законом.

Регистровање врши законски заступник субјекта регистрације, порески пуномоћник страног лица субјекта регистрације одређен у складу са Законом о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20 и 138/22 – у даљем тексту: ЗПДВ), односно субјект регистрације лично у случају када је субјект регистрације предузетник и друго физичко лице.

Члан 3.

Идентитет физичког лица које користи интерфејс за регистровање утврђује се путем Портала за електронску идентификацију уз примену шеме електронске идентификације високог нивоа поузданости.

Провера ПИБ-а врши се на основу података из Јединственог регистра пореских обвезника, а провера статуса законског заступника субјекта регистрације на основу података из одговарајућег регистра који садржи податке о законским заступницима одређеног типа субјекта регистрације.

Члан 4.

У интерфејс за регистровање уносе се основни идентификациони подаци о субјекту регистрације, и то:

1) тип субјекта регистрације;

2) идентификациони број субјекта регистрације.

Унос податка о типу субјекта регистрације из става 1. тачка 1) овог члана врши се одабиром једног од понуђених типова из падајуће листе типова субјеката регистрације, и то:

1) привредно друштво;

2) предузетник;

3) удружење;

4) стечајна маса;

5) фондација/задужбина;

6) спортско удружење;

7) комора;

8) корисник јавних средстава;

9) друго.

Идентификациони број субјекта регистрације из става 1. тачка 2) овог члана је број који одговара одређеном типу субјекта регистрације, и то:

1) матични број привредног субјекта уписан у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре за одабрано привредно друштво, предузетника, удружење, стечајну масу, фондацију/задужбину, спортско удружење или комору;

2) ПИБ за одабран тип субјекта регистрације „друго”;

3) јединствени број корисника јавних средстава (у даљем тексту: ЈБКЈС) за одабраног корисника јавних средстава, осим корисника јавних средстава који припада типу осам корисника јавних средстава у складу са прописима којима се уређује буџетски систем.

Члан 5.

Лице које постане субјект јавног сектора, односно субјект приватног сектора региструје се по аутоматизму, уколико се пре аутоматске регистрације није регистровало у систем електронских фактура.

Члан 6.

Субјект регистрације постаје корисник система електронских фактура даном регистрације.

III. НАЧИН ПРИСТУПАЊА И КОРИШЋЕЊА СИСТЕМА ЕЛЕКТРОНСКИХ ФАКТУРА

Члан 7.

Корисник система електронских фактура може да приступи и користи систем електронских фактура непосредно, односно преко информационог посредника у складу са Законом и овим правилником.

Члан 8.

Ако се корисник система електронских фактура определи за непосредно приступање и коришћење система електронских фактура, корисник система електронских фактура може:

1) креирати податке за аутентикацију приступа и коришћења путем апликативног интерфејса;

2) одредити овлашћена лица за приступ и коришћење путем корисничког интерфејса.

За корисника система електронских фактура из става 1. овог члана омогућена су два техничка решења за приступање и коришћење система електронских фактура, и то:

1) путем корисничког интерфејса, када овлашћено лице путем интернет претраживача може да врши креирање и издавање електронских фактура и/или прихватање и одбијање електронских фактура и електронско евидентирање обрачуна пореза на додату вредност (у даљем тексту: ПДВ) у име корисника система електронских фактура у оквиру својих овлашћења;

2) путем апликативног интерфејса (енг. API – Application Programming Interface) који омогућава повезивање са софтверским системом корисника система електронских фактура и вршење радњи наведених у тачки 1) овог става.

Члан 9.

Ако се корисник система електронских фактура определи за приступање и коришћење система електронских фактура преко информационог посредника, корисник система електронских фактура преко одговарајуће опције корисничког интерфејса:

1) врши одабир информационог посредника из падајуће листе информационих посредника, са којим је претходно закључио уговор у складу са Законом;

2) опредељује се да ли ће издате и примљене електронске фактуре чувати у систему информационог посредника или у систему електронских фактура, ако је корисник система електронских фактура субјект приватног сектора.

Информациони посредник из става 1. овог члана прихвата одабир корисника система електронских фактура и кориснику система електронских фактура омогућава да коришћењем његовог техничког решења приступи и користи систем електронских фактура.

Корисник система електронских фактура не може истовремено имати више од једног информационог посредника.

Корисник система електронских фактура из става 1. овог члана може да промени опредељење у вези са приступањем и коришћењем система електронских фактура и да се определи за непосредан приступ и коришћење система електронских фактура.

Kорисник система електронских фактура из става 2. овог члана може вршити увид у издате и примљене електронске фактуре и непосредним приступом систему.

IV. НАЧИН ПРИМЕНЕ СТАНДАРДА ЕЛЕКТРОНСКОГ ФАКТУРИСАЊА

Члан 10.

Српски стандард електронског фактурисања (SRPS EN 16931-1:2019/A2:2020) у смислу члана 6. став 1. Закона заснован је на европском стандарду електронског фактурисања (EN 16931-1:2017+A1:2019/AC:2020) који је хармонизован са Директивом Европске уније бр. 2014/55/ЕУ од 16. априла 2014. године о електронском фактурисању у јавним набавкама и подразумевa формат фактура заснован на UBL (енг. UBL – Universal Business Language) структури, а утврђен од стране Института за стандардизацију Србије.

Европски стандард електронског фактурисања утврђује Европски комитет за стандардизацију на захтев Европске комисије.

У смислу прописа о електронском фактурисању примењује се српски стандард електронског фактурисања из става 1. овог члана.

У случају измене српског стандарда електронског фактурисања из става 1. овог члана, датум почетка примене измене овог стандарда за сврху примене прописа о електронском фактурисању утврђује се овим правилником.

V. ЕЛЕМЕНТИ ЕЛЕКТРОНСКЕ ФАКТУРЕ И ПРИЛОЗИ ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФАКТУРИ

Члан 11.

Систем електронских фактура процесуира електронску фактуру, и то:

1) фактуру;

2) авансну фактуру;

3) документ о повећању;

4) документ о смањењу.

Фактуром, у смислу става 1. тачка 1) овог члана, сматра се фактура која се издаје:

1) по основу извршеног промета добара, односно услуга;

2) за услуге из члана 16. тачка 2а) ЗПДВ пре пријема аванса и извршеног промета, односно после пријема аванса, а пре извршеног промета;

3) захтев за исплату ка субјекту јавног сектора из члана 3. став 1. тач. 2) и 4) Закона;

4) други захтев за исплату, независно од тога да ли по основу захтева за исплату постоји обавеза издавања електронске фактуре у складу са Законом или ова обавеза Законом није прописана.

Захтевом за исплату из става 2. тачка 3) овог члана сматра се захтев за исплату на основу којег долази до преноса новчаних средстава подносиоцу захтева, у складу са прописима којима се уређују облигациони односи (нпр. захтев за исплату накнаде штете, уговорне казне, средстава обезбеђења, камате за неблаговремено плаћање, пренос вишенаменских вредносних ваучера и др.).

Авансном фактуром, у смислу става 1. тачка 2) овог члана, сматра се фактура која се издаје по основу примљеног аванса за будући промет добара, односно услуга.

Авансом у смислу става 4. овог члана не сматрају се новчана средства примљена на дан извршеног промета, односно после извршеног промета.

Документом о повећању, у смислу става 1. тачка 3) овог члана, сматра се документ који се издаје по основу повећања накнаде, односно основице за обрачунавање ПДВ (у даљем тексту: основица) за извршени промет добара, односно услуга у складу са ЗПДВ.

Документом о смањењу, у смислу става 1. тачка 4) овог члана, сматра се документ који се издаје по основу смањења накнаде, односно основице за извршени промет добара, односно услуга, укључујући и документ који се издаје по основу смањења аванса, у складу са ЗПДВ.

Члан 12.

Систем електронских фактура процесуира електронску фактуру која минимално садржи:

1) назив, адресу и ПИБ издаваоца, као и ЈБКЈС издаваоца уколико је издавалац корисник јавних средстава, осим корисника јавних средстава који припада типу осам корисника јавних средстава у складу са прописима којима се уређује буџетски систем;

2) назив, адресу и ПИБ примаоца, као и ЈБКЈС примаоца уколико је прималац корисник јавних средстава, осим корисника јавних средстава који припада типу осам корисника јавних средстава у складу са прописима којима се уређује буџетски систем;

3) редни број и датум издавања електронске фактуре;

4) пореску категорију;

5) датум авансне уплате, уколико се ради о авансној фактури, односно датум промета добара, односно услуга, уколико се ради о електронској фактури за извршени промет добара, односно услуга;

6) дан настанка пореске обавезе у складу са ЗПДВ;

7) шифру, односно назив добра или услуге, количину и јединицу мере за испоручена добра или обим пружених услуга за сваку ставку електронске фактуре, односно опис захтева за исплату;

8) јединичну цену добра, односно услуге;

9) изнoс oснoвицe;

10) пoрeску стoпу ПДВ;

11) изнoс ПДВ кojи je oбрaчунaт нa oснoвицу;

12) износ авансне уплате и основ за авансну уплату, уколико се ради о авансној фактури;

13) износ накнаде у случају када се не обрачунава ПДВ;

14) укупaн изнoс;

15) нaпoмeну o oдрeдби ЗПДВ нa oснoву кoje ниje oбрaчунaт ПДВ која се означава шифром за примену пореске категорије и број одлуке, односно потврде надлежног органа ако се на основу одлуке, односно потврде остварује пореско ослобођење;

16) нaпoмeну дa сe зa прoмeт дoбaрa и услугa примeњуje систeм нaплaтe;

17) број документа који претходи издавању електронске фактуре (оквирни споразум, уговор, наруџбеница, понуда и др.), у случају када се електронска фактура издаје субјекту јавног сектора.

Електронска фактура за извршени промет добара, односно услуга, за који је у потпуности или делимично извршено авансно плаћање, садржи и редни број и датум авансне фактуре, као и податке о износу за који се по основу аванса умањује износ накнаде, основице и ПДВ за извршени промет добара, односно услуга.

Податак о јединичној цени добра, односно услуге у ставкама електронске фактуре може бити исказан са више од две децимале, док подаци о осталим износима могу бити исказани са највише две децимале.

Подаци из става 3. овог члана исказују се у динарима, осим у случају када се наплата врши у страној валути када се подаци исказују у валути у којој се врши наплата.

Ако се наплата врши у страној валути, подаци о укупном износу накнаде (за трансакцију за коју не постоји обавеза обрачунавања ПДВ), основице и ПДВ исказују се и у динарима.

Члан 13.

Пореске категорије из члана 12. став 1. тачка 4) овог правилника у електронској фактури означавају се словним ознакама којима се одређује ПДВ третман трансакције, односно чијом се употребом омогућава тачно исказивање укупног износа трансакције за коју се издаје електронска фактура.

Словне ознаке пореских категорија из става 1. овог члана су:

1) S – Стандардно обрачунавање ПДВ;

2) AE – Обрнуто обрачунавање ПДВ;

3) Z – Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза;

4) E – Пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза;

5) R – Изузимање од ПДВ;

6) O – Није предмет опорезивања ПДВ;

7) OE – Није предмет опорезивања ПДВ 2;

8) SS – Посебни поступци опорезивања;

9) N – Анулирање.

Ако се издаје електронска фактура са пореском категоријом која је означена словном ознаком из става 2. тачка 1) овог члана, издавалац електронске фактуре уноси податак о пореској стопи ПДВ, а ако се издаје са пореским категоријама које су означене словним ознакама из става 2. тач. 2)–9) овог члана, издавалац електронске фактуре уноси податак о шифри за примену пореске категорије одређеној интерном техничком упутством које се објављује на интернет страници Министарства финансија и које садржи техничка објашњења за рад у систему.

У електронској фактури могу да се искажу подаци о трансакцијама које имају различите пореске категорије, а у оквиру једне пореске категорије подаци о трансакцијама које имају највише једну шифру из члана 12. став 1. тачка 15) овог правилника.

Члан 14.

Уколико електронска фактура представља документ о повећању, односно смањењу, као тип документа који се нужно везује за једну или више других електронских фактура, других рачуна, односно једне авансне фактуре или једног авансног рачуна, та електронска фактура нарочито садржи:

1) назив, адресу и ПИБ издаваоца, као и ЈБКЈС издаваоца уколико је издавалац корисник јавних средстава, осим корисника јавних средстава који припада типу осам корисника јавних средстава у складу са прописима којима се уређује буџетски систем;

2) назив, адресу и ПИБ примаоца, као и ЈБКЈС примаоца уколико је прималац корисник јавних средстава, осим корисника јавних средстава који припада типу осам корисника јавних средстава у складу са прописима којима се уређује буџетски систем;

3) редни број и датум документа о повећању, односно смањењу;

4) износу повећања (накнада, основица и ПДВ), односно смањења (накнада, основица, аванс и ПДВ);

5) број електронске фактуре или другог рачуна, односно датум почетка и датум завршетка временског периода у којем су издате електронске фактуре, односно други рачуни, у случају да се измена врши за све електронске фактуре, односно друге рачуне издате једном примаоцу у том временском периоду;

6) број авансне фактуре, односно другог авансног рачуна у случају смањења аванса.

Подаци о накнади, основици, авансу и ПДВ исказују се у зависности од врсте трансакције.

Члан 15.

Поред података из чл. 12. и 14. овог правилника, електронска фактура може да садржи и друге податке у складу са ЗПДВ, односно другим прописима којима се уређује издавање одређених врста фактура, као и друге податке који су од значаја за издаваоца, примаоца или друге заинтересоване стране.

Уз електронску фактуру може се приложити документација која је од значаја за издаваоца, примаоца или друге заинтересоване стране (нпр. привремене ситуације, спецификације, обрачуни).

Члан 16.

Eлектронску фактуру која је примљена преко система електронских фактура издавалац може да сторнира.

VI. НАЧИН И ПОСТУПАК ЕЛЕКТРОНСКОГ ЕВИДЕНТИРАЊА ОБРАЧУНА ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ У СИСТЕМУ ЕЛЕКТРОНСКИХ ФАКТУРА

Члан 17.

Електронско евидентирање обрачуна ПДВ у систему електронских фактура врши порески дужник у складу са ЗПДВ (у даљем тексту: порески дужник) по основу настанка, односно корекције пореске обавезе у складу са ЗПДВ, и то:

1) обвезник ПДВ;

2) лице које није обвезник ПДВ, а које је субјект јавног сектора или добровољни корисник система електронских фактура.

Изузетно од става 1. овог члана, електронско евидентирање обрачуна ПДВ не врши се за:

1) промет добара и услуга, укључујући и примљени аванс за тај промет, за који је испоручилац добара, односно пружалац услуга порески дужник, а за који је издата електронска фактура у складу са Законом у којој је исказан обрачунати ПДВ;

2) промет добара и услуга на мало, укључујући и примљени аванс за тај промет, за који је испоручилац добара, односно пружалац услуга порески дужник, а за који је издат фискални рачун у складу са прописима којима се уређује фискализација у којем је исказан обрачунати ПДВ;

3) увоз добара.

Члан 18.

Електронско евидентирање обрачуна ПДВ врши се збирно, односно појединачно за порески период у року од десет дана по истеку пореског периода, уносом одређених података у одговарајући интерфејс система електронских фактура, и то:

1) Збирна евиденција ПДВ;

2) Појединачна евиденција ПДВ.

Подаци у Збирној евиденцији ПДВ и Појединачној евиденцији ПДВ исказују се у динарима, са највише две децимале.

Члан 19.

Збирна евиденција ПДВ садржи податке о:

1) броју, статусу и датуму евидентирања;

2) години, пореском периоду (месец или квартал) и периоду (конкретан месец или квартал);

3) промету уз накнаду по стопи од 20% (основица, обрачунати ПДВ и укупан износ);

4) промету уз накнаду по стопи од 10% (основица, обрачунати ПДВ и укупан износ);

5) авансу за промет по стопи од 20% (износ авансне уплате и обрачунати ПДВ);

6) авансу за промет по стопи од 10% (износ авансне уплате и обрачунати ПДВ);

7) промету без накнаде по стопи од 20% (основица и обрачунати ПДВ);

8) промету без накнаде по стопи од 10% (основица и обрачунати ПДВ);

9) повећању ПДВ (износ за који је повећан ПДВ по основу промета и аванса из претходних пореских периода и пореског периода за који се сачињава Збирна евиденција ПДВ);

10) смањењу ПДВ (износ за који је смањен ПДВ по основу промета и аванса из претходних пореских периода и пореског периода за који се сачињава Збирна евиденција ПДВ).

Подаци из става 1. тач. 3)–10) овог члана исказују се збирно за све промете и друге трансакције у пореском периоду, осим за оне за које је, у складу са Законом, прописана обавеза појединачног електронског евидентирања ПДВ.

Члан 20.

Појединачна евиденција ПДВ садржи податке о:

1) броју, статусу и датуму евидентирања;

2) години, пореском периоду (месец или квартал) и периоду (конкретан месец или квартал);

3) промету (набавка, односно испорука);

4) идентификатору лица које врши промет/лица којем се врши промет (ПИБ/ПИБ и ЈБКЈС/Порески број страног лица);

5) типу и броју документа (фактура, документ о смањењу, документ о повећању, авансна фактура, интерни рачун за промет страног лица, односно други интерни рачун);

6) основу за авансно плаћање;

7) повезаним авансним фактурама;

8) датуму наплате/плаћања аванса;

9) промету по стопи од 20% (опис промета, основица и обрачунати ПДВ);

10) промету по стопи од 10% (опис промета, основица и обрачунати ПДВ);

11) укупно обрачунатом ПДВ;

12) укупном износу накнаде/вредности.

Подаци из става 1. тач. 9)–12) овог члана исказују се по сваком документу из става 1. тачка 5) овог члана, који може да садржи једну или више ставки.

Документи из става 1. тачка 5) овог члана који се односе на:

1) испоруке су: фактура (за промет добара, односно услуга), документ о смањењу, документ о повећању и авансна фактура;

2) набавке су: интерни рачун за промет страног лица (за промет добара, односно услуга, повећање накнаде за промет добара, односно услуга и плаћени аванс) и други интерни рачун (за промет добара, односно услуга, повећање накнаде за промет добара, односно услуга и плаћени аванс), сачињени у складу са прописима којима се уређује ПДВ.

Члан 21.

Ако електронска фактура из члана 11. став 1. тач. 1)–3) овог правилника није издата у року од десет дана по истеку пореског периода за који је настала пореска обавеза у складу са ЗПДВ, у Појединачној евиденцији ПДВ за тај порески период врши се евидентирање обрачунатог ПДВ, као тип документа наводи се тип документа који је требало да буде издат, а као број документа наводи се „0” (нула).

Ако је после истека рока из става 1. овог члана издата електронска фактура из става 1. овог члана или је дошло до друге промене која има утицај на електронско евидентирање обрачуна ПДВ за одређени порески период, у Збирној евиденцији ПДВ за порески период на који се односи електронска фактура или порески период за који је извршено електронско евидентирање обрачуна ПДВ, коригује се електронско евидентирање обрачуна ПДВ.

Кориговање електронског евидентирања обрачуна ПДВ из става 2. овог члана врши се у року за подношење пореске пријаве за порески период у којем је издата електронска фактура или је дошло до друге промене тако што се износ ПДВ из става 1. овог члана евидентира у пољу у којем се исказују подаци о смањењу ПДВ.

Члан 22.

Ако је документ о смањењу (електронска фактура или други документ) издат обвезнику ПДВ, обвезник ПДВ – издавалац у Збирној евиденцији ПДВ за порески период у којем поседује обавештење обвезника ПДВ – примаоца да је извршио исправку одбитка претходног пореза, односно да обрачунати ПДВ није користио као претходни порез, евидентира износ за који је смањен обрачунати ПДВ у пољу у којем се исказују подаци о смањењу ПДВ.

Обавештење из става 1. овог члана не издајe се преко система електронских фактура.

Ако је документ о смањењу (електронска фактура или други документ) издат лицу које није обвезник ПДВ, обвезник ПДВ – издавалац у Збирној евиденцији ПДВ за порески период у којем је прималац потврдио документ о смањењу, евидентира износ за који је смањен обрачунати ПДВ у пољу у којем се исказују подаци о смањењу ПДВ.

Документ о смањењу из става 3. овог члана може бити потврђен на самом документу о смањењу или посебним документом који је послат електронским путем или на други начин.

Потврђивање документа о смањењу из става 4. овог члана не врши се преко система електронских фактура, осим ако је документ о смањењу издат лицу које није обвезник ПДВ преко система електронских фактура, када се прихватањем документа о смањењу сматра да је тај документ потврђен.

Члан 23.

Одребе члана 22. овог правилника сходно се примењују код сторнирања електронске фактуре из члана 11. став 1. тач. 1)–3) овог правилника и других истоврсних докумената који се не сматрају електронском фактуром.

Члан 24.

Ако је извршено електронско евидентирање ПДВ за набавке, независно од тога да ли је сачињен и документ који се односи на набавку у складу са овим правилником, у Збирној евиденцији ПДВ за порески период у којем су испуњени услови да порески дужник – прималац добара, односно услуга смањи обрачунати ПДВ у складу са ЗПДВ, евидентира се износ за који је смањен обрачунати ПДВ у пољу у којем се исказују подаци о смањењу ПДВ.

Члан 25.

Ако је наплаћен аванс за промет добара, односно услуга за који је порески дужник обвезник ПДВ – испоручилац добара, односно пружалац услуга, подаци о ПДВ евидентирају се тако што се за порески период у којем је аванс наплаћен евидентира износ ПДВ по основу наплате аванса, а за порески период у којем је промет извршен, укључујући и порески период у којем је примљен аванс, износ разлике између износа ПДВ за промет добара, односно услуга и износа ПДВ по основу наплате аванса.

Ако је плаћен аванс за промет добара, односно услуга за који је порески дужник прималац добара, односно услуга, подаци о ПДВ евидентирају се тако што се за порески период у којем је аванс плаћен евидентира износ ПДВ по основу уплате аванса, а за порески период у којем је промет извршен, укључујући и порески период у којем је плаћен аванс, износ разлике између износа ПДВ за промет добара, односно услуга и износа ПДВ по основу плаћања аванса.

Члан 26.

Ако је електронско евидентирање обрачуна ПДВ извршено на основу процене основице у складу са ЗПДВ, после чега је дошло до измене основице и износа ПДВ:

1) повећање ПДВ евидентира се у Појединачној евиденцији ПДВ на основу одговарајућег документа о набавци у складу са овим правилником;

2) смањење ПДВ евидентира се у Збирној евиденцији ПДВ у пољу у којем се исказују подаци о смањењу ПДВ.

Члан 27.

Електронско евидентирање обрачуна ПДВ за услуге из члана 16. тачка 2а) ЗПДВ врши се уз примену правила која се односе на настанак пореске обавезе прописаних ЗПДВ.

Члан 28.

Збирна евиденција ПДВ, односно Појединачна евиденција ПДВ могу бити у статусу: евидентирано, кориговано и поништено.

Збирној евиденцији ПДВ, односно Појединачној евиденцији ПДВ додељује се статус: евидентирано по извршеном електронском евидентирању обрачуна ПДВ, односно статус: кориговано ако је корисник система електронских фактура кориговао исказане податке.

Ако корисник система електронских фактура није требало да изврши електронско евидентирање обрачуна ПДВ, Збирна евиденција ПДВ, односно Појединачна евиденција ПДВ може да се поништи.

У случају из става 3. овог члана Збирној евиденцији ПДВ, односно Појединачној евиденцији ПДВ додељује се статус: поништено.

VII. ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ НАСТУПАЊА ПРИВРЕМЕНОГ ПРЕКИДА У РАДУ СИСТЕМА ЕЛЕКТРОНСКИХ ФАКТУРА

Члан 29.

Систем електронских фактура доступан је корисницима система електронских фактура сваког дана, осим у периоду редовног одржавања који траје од 01.00 до 06.00 часова.

У случају привременог прекида у раду система електронских фактура, Централни информациони посредник обавештава кориснике система електронских фактура о привременом прекиду у раду путем портала система електронских фактура.

По поновном успостављању рада система електронских фактура, Централни информациони посредник обавештава кориснике система електронских фактура о поновном успостављању рада путем портала система електронских фактура.

Ако наступи привремени прекид у раду система електронских фактура, електронска фактура сматра се достављеном у тренутку поновног успостављања рада система електронских фактура.

У случају да привремени прекид у раду система електронских фактура из става 2. овог члана наступи последњег дана рока за прихватање или одбијање електронске фактуре, услед чега је електронској фактури издатој субјекту јавног сектора, супротно његовој намери, додељен статус: прихваћена, субјект јавног сектора обавештава Централног информационог посредника да електронска фактура треба да има статус: одбијена.

Обавештење из става 5. овог члана доставља се електронским путем и садржи:

1) назив и ПИБ, као и ЈБКЈС субјекта јавног сектора, уколико субјект јавног сектора поседује ЈБКЈС;

2) јединствени идентификатор електронске фактуре чија се промена статуса захтева;

3) контакт податке законског или другог заступника субјекта јавног сектора.

Ако су испуњени услови из става 6. овог члана, Централни информациони посредник мења статус електронској фактури у статус: одбијена.

Ако привремени прекид у раду система електронских фактура из става 2. овог члана наступи последњег дана рока за предају пореске пријаве прописаног ЗПДВ, услед чега корисник система електронских фактура буде онемогућен да изврши електронско евидентирање обрачуна ПДВ, корисник система електронских фактура врши електронско евидентирање обрачуна ПДВ по поновном успостављању рада система електронских фактура, а најкасније првог наредног радног дана од дана поновног успостављања рада система електронских фактура.

VIII. КОРИШЋЕЊЕ ПОДАТАКА ИЗ СИСТЕМА ЕЛЕКТРОНСКИХ ФАКТУРА

Члан 30.

Државним органима и организацијама, органима и организацијама аутономне покрајине, органима и организацијама јединица локалне самоуправе, јавним предузећима, посебним органима преко којих се остварује регулаторна функција и правним и физичким лицима којима су поверена јавна овлашћења (у даљем тексту: орган), као и субјектима јавног сектора који су уговорне стране у оквирним споразумима у смислу члана 5. став 3. Закона, биће достављени подаци из система електронских фактура само ако су им ти подаци неопходни за вршење послова из своје надлежности, а те податке могу обрађивати искључиво у сврхе несметаног обављања послова из своје надлежности и то само у оној мери у којој је то неопходно.

Приступ подацима из система електронских фактура врши се у складу са одредбама и процедурама предвиђеним прописима којима се уређује обављање послова управе органа којима су поверена јавна овлашћења употребом информационо-комуникационих технологија.

IX. НАЧИН ПОСТУПАЊА ЦЕНТРАЛНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ ПОСРЕДНИКА

Члан 31.

Централни информациони посредник управља системом електронских фактура и одговоран је за његово функционисање.

Централни информациони посредник:

1) успоставља одговарајућу организацију послова и радних задатака;

2) именује администраторе система електронских фактура;

3) успоставља механизме за аутентикацију и ауторизовани приступ систему електронских фактура, у складу са прописима којима се уређују информациона безбедност и електронска идентификација и заштита података о личности;

4) ажурно управља правима приступа инфраструктури и софтверским решењима које успоставља и које користи;

5) предузима друге мере у циљу развоја и исправног функционисања система електронских фактура у складу са потребама.

Члан 32.

Kорисник система електронских фактура код којег је дошло до промене која има утицај на коришћење система електронских фактура од стране тог корисника система електронских фактура обавештава централног информационог посредника о насталој промени.

Oбавештење из става 1. овог члана доставља се електронским путем.

Централни информациони посредник, у зависности од настале промене, предузима радње које обезбеђују функционисање система електронских фактура.

Члан 33.

Централни информациони посредник води Регистар информационих посредника који су добили сагласност Министарства финансија.

Регистар информационих посредника из става 1. овог члана је јавна евиденција информационих посредника.

Регистар информационих посредника из става 1. овог члана нарочито садржи:

1) назив информационог посредника;

2) ПИБ информационог посредника;

3) матични број информационог посредника;

4) адресу седишта информационог посредника;

5) име и презиме лица којем је информациони посредник доделио приступ систему електронских фактура;

6) број и датум решења којим се одобрава обављање послова информационог посредника;

7) број и датум решења којим се опозива одобрење за обављање послова информационог посредника.

Ако се након добијања сагласности Министарства финансија промене подаци који се воде у регистру из става 2. овог члана, информациони посредник обавештава Централног информационог посредника о насталим променама у електронском облику.

У случају да се промена података који се воде у регистру из става 2. овог члана односи на промену лица која су информационом посреднику поверила послове у вези са издавањем, слањем, примањем, односно чувањем електронских фактура, информациони посредник о сопственом трошку предузима одговарајуће мере ради обезбеђења преноса података лица која су информационом посреднику поверила послове у вези са издавањем, слањем, примањем, односно чувањем електронских фактура.

Члан 34.

Централни информациони посредник регистрованом информационом посреднику доставља техничко упутство за повезивање система информационог посредника са системом електронских фактура и техничке параметре који су специфични за конкретног информационог посредника, као што су подаци за аутентикацију и други приступни параметри.

IXА ЛИСТА КОРИСНИКА СИСТЕМА ЕЛЕКТРОНСКИХ ФАКТУРА И БРИСАЊЕ СА ЛИСТЕ КОРИСНИКА СИСТЕМА ЕЛЕКТРОНСКИХ ФАКТУРА

Члан 34а

Листа корисника система електронских фактура садржи податке о:

1) ПИБ-у корисника система електронских фактура;

2) ЈБКЈС-у корисника јавних средстава, осим корисника јавних средстава који припада типу осам корисника јавних средстава у складу са прописима којима се уређује буџетски систем;

3) датуму регистрације;

4) датуму брисања са листе корисника система електронских фактура, уколико је корисник система електронских фактура избрисан са те листе.

Члан 34б

Корисник система електронских фактура може бити избрисан са листе корисника система електронских фактура ако су испуњени услови за брисање са те листе.

Сматра се да су услови из става 1. овог члана испуњени ако је за одређеног корисника система електронских фактура престала обавеза коришћења система електронских фактура у складу са Законом (нпр. брисање из регистра привредних субјеката, истек рока из члана 5. став 8. Закона у којем добровољни корисник система електронских фактура има обавезу да користи систем електронских фактура и др.).

Члан 34в

Ако су испуњени услови за брисање са листе корисника система електронских фактура, на захтев корисника система електронских фактура Централни информациони посредник брише корисника система електронских фактура са те листе.

Захтев из става 1. овог члана доставља се електронским путем и садржи податке о називу и ПИБ-у корисника система електронских фактура на кога се захтев односи, као и о основу за брисање са листе корисника система електронских фактура.

Уз захтев из става 1. овог члана могу се приложити и електронска или друга документа којима се доказује постојање основа за брисање са листе корисника система електронских фактура.

Изузетно од става 1. овог члана, Централни информациони посредник може по службеној дужности избрисати корисника система електронских фактура са листе корисника система електронских фактура ако у току свог поступања дође до сазнања да је корисник система електронских фактура престао да постоји.

X. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 35.

Контакт центар система електронских фактура законским заступницима и овлашћеним корисницима омогућава добијање подршке у вези са одређеним функционалностима система.

Члан 36.

Детаљна објашњења о систему електронских фактура, списак шифри за пореске категорије, објашњења о функционисању система електронских фактура и раду у том систему дата су у интерном техничком упутству које се објављује на интернет страници Министарства финансија и које садржи техничка објашњења за рад у систему.

XI. ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 37.

У периоду од 1. јула 2023. године закључно са 31. децембром 2023. године, у поступцима провере правилности електронског евидентирања обрачуна ПДВ, у смислу да ли су подаци о обрачунатом ПДВ исказани у Збирној евиденцији ПДВ или Појединачној евиденцији ПДВ, надлежни орган не узима у обзир погрешно исказане податке ако је тачан укупан износ евидентираног ПДВ.

Члан 38.

Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе:

1) Правилник о начину и поступку регистровања за приступ систему електронских фактура, начину приступања и коришћења система електронских фактура и начину коришћења података који су доступни у систему електронских фактура („Службени гласник РС”, бр. 69/21, 132/21 и 46/22);

2) Правилник о елементима електронске фактуре, форми и начину доставе пратеће и друге документације кроз систем електронских фактура, начину и поступку електронског евидентирања обрачуна пореза на додату вредност у систему електронских фактура и начину примене стандарда електронског фактурисања („Службени гласник РС”, бр. 69/21, 132/21 и 46/22);

3) Правилник о начину поступања Централног информационог посредника („Службени гласник РС”, бр. 69/21 и 132/21).

Члан 39.

Овај правилник ступа на снагу 1. јула 2023. године.

 

Одредбе које нису унете у „пречишћен текст“ прописа

Правилник о изменама и допунама Правилника о електронском фактурисању: „Сл. гласник РС“, број 116/2023

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2024. године, осим одредаба члана 6. које се односе на податке које садржи листа корисника система електронских фактура, које ступају на снагу 1. марта 2024. године.

Поделите: