Објављен „Службени гласник РС“ број 112 од 15.12.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 112 од 15.12.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Бурунди, на нерезиденцијоналној основи, са седиштем у Најробију
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Бурунди, на нерезиденцијоналној основи, са седиштем у Најробију
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Држави Еритреји, на нерезиденцијоналној основи, са седиштем у Најробију
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Држави Еритреји, на нерезиденцијоналној основи, са седиштем у Најробију
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Сан Марино, на нерезиденцијоналној основи, са седиштем у Риму
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Сан Марино, на нерезиденцијоналној основи, са седиштем у Риму
Влада
 • УРЕДБА о минималним захтевима енергетске ефикасности које морају да испуњавају нова и ревитализована постројења
 • УРЕДБА о измени Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе
 • ФИСКАЛНА СТРАТЕГИЈА за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за стратешко решавање отворених питања везаних за бање и бањска лечилишта
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за припрему и организовање наградне игре у роби и услугама под називом „Узми рачун и победи 2018.”
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Тела за координацију послова информационе безбедности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Генералног инспектора
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Републичког секретаријата за законодавство
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Републичког секретаријата за законодавство
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Ваљеву
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Ужицу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника, чланова и секретара српског дела Мешовите комисије са Руском Федерацијом
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника, чланова и секретара српског дела Заједничке међувладине комисије ради старања о ратним гробовима са Словачком Републиком
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника, чланова и секретара српског дела Заједничке комисије са Чешком Републиком
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за јавне набавке
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за робне резерве
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Ветеринарског специјалистичког института „Суботица” са седиштем у Суботици
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Ветеринарског специјалистичког Института „Суботица” са седиштем у Суботици
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12431/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12432/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12433/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12434/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12472/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12473/2017
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма рада са финансијским планом Туристичке организације Србије за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласност да пословно име друштва садржи назив „Serbia”
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив Србија
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о Програму обавезне и препоручене имунизације становништва против одређених заразних болести
 • ПРАВИЛНИК о ближим условима и начину остваривања неге и превентивно-здравствене заштите деце у предшколској установи
 • ПРАВИЛНИК о регистру лиценци за превоз путника у друмском саобраћају
 • ПРАВИЛНИК о начину ванредног прегледа мерила
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима које мора да испуњава привредно друштво, односно огранак привредног друштва или средња стручна школа који врше оспособљавање кандидата за возаче
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о садржају, начину вођења и роковима чувања евиденција из области оспособљавања кандидата за возаче
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о организовању, спровођењу и начину полагања возачког испита, вођењу и роковима чувања евиденција о возачком испиту и условима које мора да испуни возило на којем се обавља возачки испит
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о распореду и коришћењу средстава за суфинансирање јединица локалне самоуправе за израду пројектно-техничке документације у 2017. години
 • РЕШЕЊЕ о промена податка код марке дуванског производа и упису промена у Регистру о маркама дуванских производа
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-198/2015
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-307/2015
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-342/2015
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-126/2016
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1185/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1263/2017-01
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2017. годину
 • ОДЛУКА о ценама закупа резерве снаге за системске услуге секундарне и терцијалне регулације и цене помоћних услуга за 2018. годину
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за новембар 2017. године
 • ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН Републичког фонда за здравствено осигурање за 2018. годину
 • КОДЕКС понашања чланова Савета Регулаторног тела за електронске медије
Друге организације
 • ТАРИФА накнада за кабловско реемитовање филмских дела (кинематографских и телевизијских) у Србији које наплаћује УФУС АФА ЗАШТИТА — Организација филмских аутора Србије
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о.
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о матичном подручју на територији општине Србобран
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Паркинг сервис”, Чачак
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Водовод”, Чачак
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Моравац”, Мрчајевци
ОГЛАСИ

Поделите: