Објављен „Службени гласник РС“ број 11 од 17.2.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 11 од 17.2.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о каријерном развоју полицијских службеника
 • УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о оснивању завода за извршење кривичних санкција у Републици Србији
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Националног савета за климатске промене
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Тара” за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Института за стандардизацију Србије за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада са Финансијским планом Акредитационог тела Србије за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Агенције за акредитацију здравствених установа Србије за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за акредитацију здравствених установа Србије за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Контроле летења Србије и Црне Горе SMATSA д.о.о. Београд за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-1263/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-1268/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-1270/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-1272/2017
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о изгледу и садржини обрасца захтева за издавање и продужење рока важења лиценце за превоз, обрасцима лиценце за превоз и извода лиценце за превоз и начину стављања на увид јавности информације о издатим и одузетим лиценцама за превоз
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о саставу и начину рада Комисије за утврђивање репрезентативности удружења у култури и о ближим условима и начину утврђивања и престанка статуса репрезентативног удружења у култури
 • ПРАВИЛНИК о накнади за оверу потписа бирача који подржавају предлог кандидата за председника Републике
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о садржини и начину вођења регистара података о друштвима за осигурање/реосигурање и другим субјектима надзора у делатности осигурања
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о стицању звања и усавршавању овлашћених посредника и овлашћених заступника у осигурању
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије, за гласање на изборима за председника Републике који ће се одржати у 2017. години
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о друштвеном стандарду корисника пензија Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
 • ПРАВИЛНИК о условима и поступку за издавање сертификата аеродрома
 • ЛИСТА авио-превозилаца којима је забрањено летење у Европској унији
ОГЛАСИ

Поделите: