Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 109 od 31.12.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 109 od 31.12.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ISPRAVKA Odluke o izboru člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije Predsednik Republike
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora — stalnog predstavnika Republike Srbije — šefa Stalne misije Republike Srbije pri Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju i drugim međunarodnim organizacijama u Beču
Vlada
 • UREDBA o službi u pomoćnoj policiji
 • UREDBA o određivanju međunarodnih i međudržavnih vodnih puteva
 • UREDBA o kategorizaciji međunarodnih i međudržavnih vodnih puteva
 • ODLUKA o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za biomedicinu u Ministarstvu zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za biomedicinu u Ministarstvu zdravlja
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Zavoda za intelektualnu svojinu
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Avio-službe Vlade
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika Upravnog odbora Agencije za restituciju
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Beogradske filharmonije
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Muzeja primenjene umetnosti
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Prirodnjačkog muzeja u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Prirodnjačkog muzeja u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Prirodnjačkog muzeja u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Prirodnjačkog muzeja u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i člana Nadzornog odbora Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka
 • REŠENJE o razrešenju predsednika, članova i vršilaca dužnosti članova Upravnog odbora Muzeja nauke i tehnike u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Muzeja nauke i tehnike u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Muzeja istorije Jugoslavije
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Muzeja Jugoslavije
 • REŠENJE o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Muzeja istorije Jugoslavije — Ustanove kulture od nacionalnog značaja
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti predsednika Nadzornog odbora Muzeja Jugoslavije
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Jugoslovenske kinoteke
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Jugoslovenske kinoteke
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Ansambla narodnih igara i pesama Srbije „Kolo”
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Ansambla narodnih igara i pesama Srbije „Kolo”
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola „Srećno” u Ćupriji
 • REŠENJE o imenovanju direktora Doma učenika srednjih škola „Srećno” u Ćupriji
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova Saveta za praćenje primene preporuka mehanizama Ujedinjenih nacija za ljudska prava
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u Odeljenju sa sedištem u Valjevu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u Odeljenju sa sedištem u Užicu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u Odeljenju sa sedištem u Zrenjaninu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika Upravnog odbora Razvojne agencije Srbije
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Razvojne agencije Srbije
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede
 • REŠENJE o prestanku mandata generalnog direktora Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije” Beograd
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije” Beograd
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Privrednog društva „Prosvetni pregled” d.o.o. Beograd za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja „Železnice Srbije” a.d. za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja „Infrastruktura železnice Srbije” a.d. za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja „Srbija Kargo” za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma „Stara planina” Knjaževac za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Tara” za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Fruška gora” za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Parka prirode „Mokra gora” d.o.o. za 2014. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)
 • REŠENJE o davanju saglasnosti da organizacija u oblasti sporta u svom nazivu sadrži naziv „Srbija”
 • REŠENJE o prestanku prava na nacionalno sportsko priznanje
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12751/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12730/2016
 • ZAKLJUČAK o proglašenju Projekta „Novi Sad 2021 — Evropska prestonica kulture”, kulturnim projektom od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju
Ministarstva
 • PRAVILNIK o obrascima i sadržaju obrazaca za vođenje zdravstvene dokumentacije, evidencija, izveštaja, registara i elektronskog medicinskog dosijea
 • PRAVILNIK o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći
 • PRAVILNIK o visini troškova naknade za rad i visini naknade stvarnih troškova privremenog zastupnika kapitala
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-7982/2014
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2017. godinu
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o utvrđivanju cena materijala za dijalize koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • REŠENJE o utvrđivanju visine naknade pogrebnih troškova za korisnike penzija za januar, februar i mart 2017. godine
 • REŠENJE Saveta Komisije za zaštitu konkurencije broj 4/0-02-08/2016-11
 • PLAN zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji za 2017. godinu
Druge organizacije
 • ODLUKA o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JT International a.d. Senta
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JT International a.d. Senta
Lokalna samouprava
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji opštine Osečina
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji opštine Čoka
OGLASI

Podelite: