Објављен „Службени гласник РС“ број 109 од 31.12.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 109 од 31.12.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ИСПРАВКА Одлуке о избору члана Савета Комисије за заштиту конкуренције Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора — сталног представника Републике Србије — шефа Сталне мисије Републике Србије при Организацији за европску безбедност и сарадњу и другим међународним организацијама у Бечу
Влада
 • УРЕДБА о служби у помоћној полицији
 • УРЕДБА о одређивању међународних и међудржавних водних путева
 • УРЕДБА о категоризацији међународних и међудржавних водних путева
 • ОДЛУКА о утврђивању Националне контролне листе наоружања и војне опреме
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за биомедицину у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за биомедицину у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Завода за интелектуалну својину
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Авио-службе Владе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника Управног одбора Агенције за реституцију
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Београдске филхармоније
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Музеја примењене уметности у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Музеја примењене уметности у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Музеја примењене уметности у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Музеја примењене уметности
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Природњачког музеја у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Природњачког музеја у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Природњачког музеја у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Природњачког музеја у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Завода за проучавање културног развитка
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Завода за проучавање културног развитка
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана Надзорног одбора Завода за проучавање културног развитка
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Завода за проучавање културног развитка
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, чланова и вршилаца дужности чланова Управног одбора Музеја науке и технике у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Музеја науке и технике у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Музеја историје Југославије
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Музеја Југославије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Надзорног одбора Музеја историје Југославије — Установе културе од националног значаја
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника Надзорног одбора Музеја Југославије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Југословенске кинотеке
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Југословенске кинотеке
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Ансамбла народних игара и песама Србије „Коло”
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Ансамбла народних игара и песама Србије „Коло”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа „Срећно” у Ћуприји
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома ученика средњих школа „Срећно” у Ћуприји
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Савета за праћење примене препорука механизама Уједињених нација за људска права
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Ваљеву
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Ужицу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Зрењанину
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Управног одбора Развојне агенције Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и члана Управног одбора Развојне агенције Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о престанку мандата генералног директора Акционарског друштва „Електромрежа Србије” Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Акционарског друштва „Електромрежа Србије” Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Привредног друштва „Просветни преглед” д.о.о. Београд за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања „Железнице Србије” a.д. за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања „Инфраструктура железнице Србије” а.д. за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања „Србија Карго” за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина” Књажевац за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Национални парк Тара” за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Фрушка гора” за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Парка природе „Мокра гора” д.о.о. за 2014. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности да организација у области спорта у свом називу садржи назив „Србија”
 • РЕШЕЊЕ о престанку права на национално спортско признање
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12751/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12730/2016
 • ЗАКЉУЧАК о проглашењу Пројекта „Нови Сад 2021 — Европска престоница културе”, културним пројектом од националног значаја за Републику Србију
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о обрасцима и садржају образаца за вођење здравствене документације, евиденција, извештаја, регистара и електронског медицинског досијеа
 • ПРАВИЛНИК о начину пружања прве помоћи, врсти средстава и опреме који морају бити обезбеђени на радном месту, начину и роковима оспособљавања запослених за пружање прве помоћи
 • ПРАВИЛНИК о висини трошкова накнаде за рад и висини накнаде стварних трошкова привременог заступника капитала
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о утврђивању добара и услуга чији се промет опорезује по посебној стопи ПДВ
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-7982/2014
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2017. годину
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о утврђивању цена материјала за дијализе које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању висине накнаде погребних трошкова за кориснике пензија за јануар, фебруар и март 2017. године
 • РЕШЕЊЕ Савета Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-08/2016-11
 • ПЛАН здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања у Републици Србији за 2017. годину
Друге организације
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Осечина
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Чока
ОГЛАСИ

Поделите: