Правилник о начину пружања прве помоћи, врсти средстава и опреме који морају бити обезбеђени на радном месту, начину и роковима оспособљавања запослених за пружање прве помоћи

„Службени гласник РС“, број 109/2016

 

Члан 1.

Овим правилником прописују се начин пружања прве помоћи, врсте средстава и опреме који морају бити обезбеђени на радном месту, начин и рокови оспособљавања запослених за пружање прве помоћи.

Члан 2.

Овај правилник не примењује се на бродовима унутрашње пловидбе и поморским бродовима.

Члан 3.

Послодавац је дужан да обезбеди пружање прве помоћи, да оспособи одговарајући број запослених за пружање прве помоћи и обезбеди средства и опрему за пружање прве помоћи узимајући у обзир процењене ризике, технолошки процес, организацију, природу и обим процеса рада, број запослених који учествују у процесу рада, број радних смена, број локацијски одвојених јединица, учесталост повреда на раду и удаљеност до наjближе медицинске помоћи.

Пружањe прве помоћи мора бити организовано на начин да је прва помоћ доступна сваком запосленом током радног времена, у свим сменама и на свим локацијама.

Члан 4.

Позивање медицинске помоћи ни на који начин не сме да утиче на одлагање пружања прве помоћи.

Прва помоћ пружа се повређенима и нагло оболелима на раду у складу са савременим методама пружања прве помоћи.

Пружањем прве помоћи мора да се, без одлагања, обезбеди отклањање непосредне опасности по живот и здравље повређеног или нагло оболелог.

Пружање прве помоћи обезбеђује се сагласно Упутству и поступцима за пружање прве помоћи (Прилог 1) који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 5.

За пружање прве помоћи морају бити оспособљени руководиоци, као и најмање 2% од укупног броја извршилаца у једној радној смени или локацијски одвојеној јединици, за основно или напредно оспособљавање за пружање прве помоћи у зависности од процењених ризика.

Послодавац је дужан да обезбеди да за сваку радну смену и локацијски одвојену јединицу буде присутан најмање један запослени који има завршенo основнo оспособљавање за пружање прве помоћи.

Послодавац је дужан да обезбеди да при раду на радном месту са повећаним ризиком буде присутан најмање један запослени са завршеним напредним оспособљавањем за пружање прве помоћи.

Послодавац одлучује о броју запослених који ће завршити оспособљавање и који ће бити задужени за пружање прве помоћи, а на основу процене њихове способности за извођење поступака пружања прве помоћи, а нарочито обухваћених напредним оспособљавањем.

Члан 6.

Послодавац је дужан да све запослене упозна који запослени су одређени и оспособљени за пружање прве помоћи.

Члан 7.

Средства и опрема за пружање прве помоћи морају да се налазе и да буду доступна на свим местима где услови рада то захтевају и обележена у складу са прописима.

Послодавац је дужан да обезбеди зидни ормарић или преносиву торбу за пружање прве помоћи у радним просторијама и просторима намењеним за рад на отвореном.

Један ормарић или преносива торба за пружање прве помоћи довољни су до 20 запослених, од 20 до 100 запослених и даље на сваких 100 запослених, још по један ормарић или преносива торба.

Члан 8.

У зидном ормарићу или преносивој торби за пружање прве помоћи морају се налазити само средства и опрема која су за то намењена, а нарочито:

1) стерилна компреса од газе – појединачно паковање 10 х 10 cm (5 ком.);

2) стерилна газа по 1/4 m – појединачно паковање 80 х 25 cm (5 ком.);

3) стерилна газа по 1/2 m – појединачно паковање 80 х 50 cm (5 ком.);

4) стерилна газа по 1 m – појединачно паковање 80 х 100 cm (5 ком.);

5) калико завој 10 cm х 5 m (5 ком.);

6) калико завој 8 cm х 5 m (5 ком.);

7) лепљиви фластер на котуру 2,5 cm х 5 m (2 ком.);

8) лепљиви фластер са јастучићем (1 кутија);

9) троугла марама величине 100 х 100 х 140 cm (5 ком.);

10) игла сигурница (5 ком.);

11) маказе са заобљеним врхом (1 ком.);

12) рукавице за једнократну употребу, пар (5 ком.);

13) памучна вата, 100 g (2 ком.);

14) нејодно антисептичко средство за кожу, 100 ml (1 ком.);

15) спецификација садржаја (1 ком.).

Поред средстава и опреме у зидном ормарићу или преносивој торби мора се налазити и Упутство и поступци за пружање прве помоћи (Прилог 1), а исти морају бити истакнути у просторијама послодавца на видном и лако уочљивом месту.

Члан 9.

Послодавац је дужан да средства и опрему за пружање прве помоћи одржава у уредном стању и да утрошена средства и опрему за пружање прве помоћи из зидног ормарића или преносиве торбе из члана 8. овог правилника допуни одмах.

Члан 10.

Зидни ормарић мора да буде смештен на лако доступном месту, коме је приступ познат и омогућен сваком запосленом. На спољашњој страни ормарића мора да се налази знак црвеног крста.

На зидном ормарићу мора да буде означена:

1) адреса и број телефона најближе службе хитне помоћи и здравствене установе;

2) адреса и број телефона здравствене установе која пружа специфичне услуге за поједине повреде (нпр. Центар за тровања, Центар за опекотине итд.);

3) бројеви телефона најближе полицијске станице и ватрогасне службе;

4) бројеви телефона и имена запослених одређених и оспособљених за пружање прве помоћи.

Члан 11.

Зидни ормарић за пружање прве помоћи може бити закључан.

Ако послодавац одлучи да зидни ормарић буде закључан, дужан је да све запослене упозна где се налази кључ и резервни кључ од зидног ормарића за пружање прве помоћи. Кључ мора бити доступан у свим фазама процеса рада.

Члан 12.

Прву помоћ повређеном или нагло оболелом, пружа запослени који има завршено оспобљавање за пружање прве помоћи.

За сваку повреду или нагло насталу болест потребно је да се позове и запослени са завршеним напредним оспособљавањем за пружање прве помоћи.

Запослени на радним местима са повећаним ризиком у току оспособљавања за безбедан и здрав рад морају бити оспособљени да сами себи помогну, уколико им стање то дозвољава.

Члан 13.

Оспособљавање запослених обухвата теоријски и практични део и мора се прилагодити процењеним ризицима на радном месту и спроводи се према Програму оспособљавања из прве помоћи (Прилог 2), а садржина програма мора да обухвати основно оспособљавање из прве помоћи за сва радна места у радној околини и напредно оспособљавање из прве помоћи за радна места са повећаним ризиком.

Оспособљавање запослених из прве помоћи врши се сваких пет година.

Програм оспособљавања из прве помоћи (Прилог 2) одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 14.

Оспособљавање запослених из пружања прве помоћи према одредбама овог правилника мора се обавити у року од две године од дана ступања на снагу овог правилника.

Обавезе оспособљавања из прве помоћи ослобођени су здравствени радници.

Запослени који су завршили обуку из прве помоћи и лица која су положила испит из прве помоћи у складу са другим прописима ослобођени су обавезе основног оспособљавања из прве помоћи до истека рока од пет година.

Члан 15.

Послодавци који су, пре ступања на снагу овог правилника, обезбедили коришћењe средстава и опреме за пружање прве помоћи дужни су да своје пословање ускладе са одредбама овог правилника у року од две године од дана ступања на снагу овог правилника.

Члан 16.

Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о опреми и поступку за пружање прве помоћи и организовању службе спасавања у случају незгоде на раду (,,Службени лист СФРЈ”, број 21/71).

Члан 17.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Прилог 1 – Упутство и поступци за пружање прве помоћи

1. Упутство о начину пружања прве помоћи

У случају несреће и повреде на раду потребно је имати јасан план корака које ћете предузети:

1)    Сачувајте прибраност

Уколико сте јако узнемирени, потребно је да застанете на тренутак. Успорите и умирите дисање и сетите се поступака које је потребно применити.

2)    Процените да ли је место несреће безбедно и отклоните постојеће опасности

Утврдите да ли постоји опасност која може угрозити вас или остале присутне на месту несреће (механичка опасност, изливање опасне течности или испуштање гаса, опасност од експолозије, пожара, рушења, затрпавања, од опасног дејства електричне струје и сл.). Уколико је потребно обавестите специјализоване службе да отклоне извор опасности. Ангажујте некога од присутних да вам у томе помогне.

3)    Процените да ли је некоме озбиљно угрожен живот. За сваког повређеног утврдите:

(1)    Да ли је свестан?

(2)    Да ли му је дисајни пут проходан?

(3)    Да ли дише?

(4)    Да ли видљиво јако крвари?

(5)    Да ли сме да се помера?

4)    Пружите неопходне мере прве помоћи најугроженијима

Хитно пружање помоћи потребно је код особа са срчаним застојем, особа без свести, особа којима је угрожено дисање и особама које јако крваре.

5)    Обавестите надлежне хитне службе (службу хитне медицинске помоћи, полицију)

Шта треба да саопштите хитној служби:

(1)    Ко зове (представити се), одакле зовете и са ког броја телефона;

(2)    Где се несрећа догодила (дати што прецизнију локацију);

(3)    Шта се десило (да ли има повређених, да ли прети нека опасност од избијања пожара или др.);

(4)    Колико има повређених лица и да ли је неко у животној опасности.

6)    Останите уз повређене и брините о њима до доласка хитних служби.

2. Основни поступци пружања прве помоћи
2.1. Поступак са особом без свести

osnovni-postupci-pruzanja-prve-pomoci-postupak-sa-osobom-bez-svesti

2.2. Поступак са особом без свести и дисања – мере оживљавања

osnovni-postupci-pruzanja-prve-pomoci-postupak-sa-osobom-bez-svesti-i-disanja-mere-ozivljavanja

2.3. Заустављање крварења

osnovni-postupci-pruzanja-prve-pomoci-zaustavljanje-krvarenja

2.4. Компресни завој

Компресни завој се користи у првој помоћи за заустављање јаких крварења.

Поставићете га на следећи начин:

osnovni-postupci-pruzanja-prve-pomoci-kompresivni-zavoj

Није препоручљиво да компресивни завој стоји дуже време (оптимално је 2 до 3 сата).

Компресивни завој се никада не поставља на врат!

2.5. Заустављање крварења из носа

osnovni-postupci-pruzanja-prve-pomoci-zaustavljanje-krvarenja-iz-nosa

Крварење из носа би требало да престане за 10-ак минута. Ако крварење траје дуже од 30 минута, треба обезбедити транспорт повређеног у здравствену установу у положају у коме му је пружана помоћ.

2.6. Поступак код тровања

Отрови су материје које својим саставом или количином унетом у организам доводе до поремећаја грађе и функције ткива и органа. Отров се може унети у организам путем органа за варење, преко дисајних путева и преко коже и слузокоже.

Опште мере прве помоћи код тровања:

1)    Идентификовати отров (према оригиналном паковању, изгледу, мирису отровне материје или начину понашања отроване особе).

2)    Прекинути контакт отрова са организмом.

3)    Обавестити одговарајућу хитну службу.

4)    Применити специфичне мере прве помоћи према инструкцијама за дату врсту отрова.

5)    Пратити свест и дисање отроване особе. У случају погоршања стања (губитак свести, престанак дисања) применити одговарајуће мере прве помоћи.

Поступак прве помоћи код тровања у зависности од начина уноса отрова:

1)    Ако је у питању унос отрова на уста, упутно је изазвати повраћање код отроване особе осим ако су у питању корозивне материје. Поступак понављати до добијања бистрог садржаја без мириса. На крају размутити 30 грама активног угља у чаши воде и дати унесрећеном да попије. Напомена: Не смете изазивати повраћање код деце млађе од пет година, особа са менталним поремећајем, особа са поремећајем свести, као и код стања шока.

2)    Ако је отров унет инхалацијом (удисањем) прва помоћ подразумева да се отрована особа најхитније изведе или изнесе на чист ваздух. Обратити пажњу да ли у устима има страно тело (садржај) и одстранити га. Пажљиво пратити дисање.

3)    Ако је у питању контаминација коже, уклонити одећу са контаминираног дела и кожу обилно испирати текућом водом. Не примењивати хемијске антидоте и добро пазити да не контаминирате себе.

4)    Ако је у питању контаминација очију раздвојити очне капке и испирати очи благим млазом текуће воде у трајању од 15-30 минута. Забрањено је стављати хемијске антидоте у очи!

Када обавештавате хитну помоћ, важно је знати да им се тада мора пренети што више информација о отрову, да би могли да се припреме за одговарајућу интервенцију! Било би корисно пренети следеће информације:

1)    физичко стање отрова – гас, течност, чврста супстанца;

2)    мирис отрова;

3)    заштићени назив отрова;

4)    декларисана намена отрова;

5)    прочитати делове или цео састав отрова с етикете;

6)    упозорење о томе да ли је отров запаљив или не.

3. Упутство за коришћење средстава и опреме за пружање прве помоћи

1)    Стерилна газа служи за покривање површине ране. При коришћењу стерилне газе не смете додиривати онај део газе који се непосредно ставља на рану. Фиксирање газе се врши завојном траком калико завоја или троуглом марамом. При коришћењу стерилне газе, одаберите ону величину која може да обухвати површину ране у целини. За покривање рана које више крваре, користите стерилну газу од 1/2 и 1 т, јер она има више слојева и има добра упијајућа својства.

2)    Калико завој спада у нестерилни завојни материјал и служи за фиксирање материјала којим је покривена рана, за контролу крварења (компресивни завој) или за имобилизацију повређеног дела тела. При употреби завоја, изаберите ону ширину завоја која одговара делу тела који желите да превијете.

uputstvo-za-koriscenje-sredstava-i-opreme-za-pruzanje-prve-pomoci-1

3) Троугла марама служи за фиксацију материјала којим се прекрива рана. Најпогоднија је за брзо превијање повреда поглавине, шаке, стопала или колена. Троугла марама се такође користи као средство за имобилизацију повређеног дела тела. Троугла марама је произведена од памучног материјала, растегљива је по својој бази, тако да лако пријања уз део тела који желимо да покријемо.

uputstvo-za-koriscenje-sredstava-i-opreme-za-pruzanje-prve-pomoci-2

4)    Лепљиви фластер са јастучићем се користи за покривање малих посекотина и огреботина. Садржи јастучић од газе или целулозе који је постављен на лепљив фластер. Приликом постављања, очистите и осушите кожу у околини ране, како би лепљиви део добро приањао на кожу.

Лепљиви фластер на котуру се користи за причвршћивање компреса газе, код мањих повреда, код којих се не користи завој. Може се користити и за фиксирање завршног краја завоја или троугле мараме (уместо игле сигурнице).

5)    Маказе са заобљеним врхом служе за сечење одела по шаву, да би се рана на телу учинила доступном (не треба оштетити одећу повређеног, ако то није неопходно у циљу збрињавања!). Маказе такође могу да се користе и за сечење завојног материјала, фластера или слично.

6)    Рукавице се користе као заштита од преношења инфекције са повређеног на особу која пружа прву помоћ и обрнуто. Врло је важно користити их приликом збрињавања рана.

Прилог 2 – Програм оспособљавања из прве помоћи

1. Основно оспособљавање за запослене у трајању од шест школских часова

osnovno-osposobljavanje-za-zaposlene-u-trajanju-od-sest-skolskih-casova-1osnovno-osposobljavanje-za-zaposlene-u-trajanju-od-sest-skolskih-casova-2

2. Напредно оспособљавање за запослене у трајању од 12 школских часова

napredno-osposobljavanje-za-zaposlene-u-trajanju-od-12-skolskih-casova-1napredno-osposobljavanje-za-zaposlene-u-trajanju-od-12-skolskih-casova-2

Поделите: