Објављен „Службени гласник РС“ број 108 од 29.12.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о акцизама
 • ЗАКОН о изменама и допунама Царинског закона
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о тржишту капитала
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о преузимању акционарских друштава
 • ЗАКОН o проценитељима вредности непокретности
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу
 • ОДЛУКА о измени Одлуке o одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине
 • ОДЛУКА о одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 108 од 29.12.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном сектору
 • ЗАКОН о измени Закона о јавним медијским сервисима
 • ЗАКОН о измени Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис
 • ЗАКОН о измени Закона о уређењу судова
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о тржишту капитала
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о преузимању акционарских друштава
 • ЗАКОН о измени и допуни Закона о јавној својини
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о акцизама
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији
 • ЗАКОН о преузимању обавеза акционарског друштва за производњу петрохемијских производа, сировина и хемикалија „ХИП — Петрохемија” Панчево према привредном друштву„Нафтна индустрија Србије” а.д. Нови Сад и претварању тих обавеза у јавни дуг Републике Србије
 • ЗАКОН о изменама и допунама Царинског закона
 • ЗАКОН o проценитељима вредности непокретности
 • ЗАКОН о изменама и допуни Закона о регулисању јавног дуга Савезне Републике Југославије по основу девизне штедње грађана
 • ЗАКОН о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ
Влада
 • УРЕДБА о измени Уредбе о стратешком партнерству
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2016. години
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу
 • ОДЛУКА о измени Одлуке o одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине
 • ОДЛУКА о одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о поништењу Акта о вредновању, избору, финансирању и праћењу пројеката из Програма основних истраживања и основних усмерених истраживања за период од 2016. до 2020. године и Програма истраживања у области технолошког развоја за период од 2016. до 2019. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на располагање средствима у својини ЈП „Транснафта”, Панчево
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о условима и начину утврђивања цене услуга у установама ученичког и студентског стандарда
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о испитивању возила
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима
 • РЕШЕЊЕ о емисији државних записа Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-05488/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-03787/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-00839/2014-22
Правосуђе
 • ПРАВИЛНИК о начину вођења личног листа за судију, судију поротника и запосленог у суду
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-481/2016-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-486/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Београду
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Панчеву
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата члана Националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету македонске националне мањине
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о поступку издавања одобрења за пружање медијске услуге на захтев
 • ИЗВОД из Одлуке Проширене комисије Евроконтрола број 145 од 2. децембра 2016. године
 • ОДЛУКА Проширене комисије Евроконтрола број 146 од 2. децембра 2016. године
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника Повереника за заштиту равноправности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Повереника за заштиту равноправности
 • ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2017. годину
 • ИСПРАВКА Одлуке о изменама и допунама Методологије за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији града Пожаревца
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Брус
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Врњачка Бања
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Ивањица
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Жагубица
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Рума
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Водовод”, Рума
ОГЛАСИ

Поделите: