Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 108 od 29.12.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
 • ZAKON o izmenama i dopunama Carinskog zakona
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava
 • ZAKON o proceniteljima vrednosti nepokretnosti
 • ODLUKA o izmeni i dopuni Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu
 • ODLUKA o izmeni Odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine
 • ODLUKA o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 108 od 29.12.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • ZAKON o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima
 • ZAKON o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • ZAKON o izmeni Zakona o uređenju sudova
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava
 • ZAKON o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • ZAKON o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP — Petrohemija” Pančevo prema privrednom društvu„Naftna industrija Srbije” a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije
 • ZAKON o izmenama i dopunama Carinskog zakona
 • ZAKON o proceniteljima vrednosti nepokretnosti
 • ZAKON o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana
 • ZAKON o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ
Vlada
 • UREDBA o izmeni Uredbe o strateškom partnerstvu
 • UREDBA o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2016. godini
 • ODLUKA o izmeni i dopuni Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu
 • ODLUKA o izmeni Odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine
 • ODLUKA o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine
 • REŠENJE o izmeni Rešenja o poništenju Akta o vrednovanju, izboru, finansiranju i praćenju projekata iz Programa osnovnih istraživanja i osnovnih usmerenih istraživanja za period od 2016. do 2020. godine i Programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za period od 2016. do 2019. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspolaganje sredstvima u svojini JP „Transnafta”, Pančevo
Ministarstva
 • PRAVILNIK o uslovima i načinu utvrđivanja cene usluga u ustanovama učeničkog i studentskog standarda
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o ispitivanju vozila
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima
 • REŠENJE o emisiji državnih zapisa Republike Srbije
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka, broj 740-05-05488/2010-03
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka, broj 740-05-03787/2010-03
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka, broj 740-05-00839/2014-22
Pravosuđe
 • PRAVILNIK o načinu vođenja ličnog lista za sudiju, sudiju porotnika i zaposlenog u sudu
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-481/2016-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-486/2016-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Apelacionom javnom tužilaštvu u Beogradu
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Pančevu
Republička izborna komisija
 • ODLUKA o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini
 • REŠENJE o dodeli mandata člana Nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu makedonske nacionalne manjine
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o postupku izdavanja odobrenja za pružanje medijske usluge na zahtev
 • IZVOD iz Odluke Proširene komisije Evrokontrola broj 145 od 2. decembra 2016. godine
 • ODLUKA Proširene komisije Evrokontrola broj 146 od 2. decembra 2016. godine
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2016. godinu
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika Poverenika za zaštitu ravnopravnosti
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika Poverenika za zaštitu ravnopravnosti
 • FINANSIJSKI PLAN Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2017. godinu
 • ISPRAVKA Odluke o izmenama i dopunama Metodologije za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje
Lokalna samouprava
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji grada Požarevca
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji opštine Brus
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji opštine Vrnjačka Banja
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji opštine Ivanjica
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji opštine Žagubica
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji opštine Ruma
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Vodovod”, Ruma
OGLASI

Podelite: