Објављен „Службени гласник РС“ број 107 од 12.11.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за октобар 2021. године
 • НАРЕДБА о измени Наредбе о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • УРЕДБА о јединственим техничко-технолошким захтевима и процедурама за чување и заштиту архивске грађе и документарног материјала у електронском облику

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 107 од 12.11.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о јединственим техничко-технолошким захтевима и процедурама за чување и заштиту архивске грађе и документарног материјала у електронском облику
 • УРЕДБА о квоти у систему тржишне премије за ветроелектране
 • УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за организовање манифестације под називом „Михољски сусрети селаˮ
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за академије струковних студија чији је оснивач Република Србија у школској 2021/2022. години
 • ОДЛУКА о образовању Комисије за примену Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за спровођење препорука из „Беле књиге” Савета страних инвеститора
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за реализацију пројеката изградње обилазница око Пожеге, Ужица, Лознице и тунела испод превоја Кадињача
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Геолошког завода Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Геолошког завода Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности управника Народне библиотеке Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању управника Народне библиотеке Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Београдске филхармоније
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Управног одбора Музеја савремене уметности
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и члана Управног одбора Музеја савремене уметности
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Управног одбора Музеја примењене уметности
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и члана Управног одбора Музеја примењене уметности
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Народног позоришта у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Народног позоришта у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Народног позоришта у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Народног позоришта у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Дома ученика средњих школа Трстеник
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Дома ученика средњих школа Трстеник
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника Привременог органа града Приштина
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Привременог органа општине Косово Поље
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Савета за контролу малог и лаког оружја
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Трогодишњег програма пословања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд за период 2021–2023. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Акционарског друштва „Електромрежа Србије” Београд за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Скијалишта Србије” за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Ниша, Република Србија и града Шарм Ел Шеик, Арапска Република Египат
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Љубовија, Република Србија и општине Братунац, Република Српска, Босна и Херцеговина
 • РЕШЕЊЕ о уступању стране робе без плаћања противвредности
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности
 • ЗАКЉУЧАК Владе о изменама Закључка Владе о усвајању Смерница за укључивање организација цивилног друштва у радне групе за израду предлога докумената јавних политика и нацрта, односно предлога прописа
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о начину пријаве за добијање новчане помоћи, начину исплате новчане помоћи и подношења рекламација
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању плана вађења речних наноса
 • ПРАВИЛНИК о престанку важењу Правилника о квалитету и другим захтевима за алкохолна пића
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о садржини и начину вођења Централног регистра објеката
 • ПРАВИЛНИК о условима, начину и поступку спровођења мере техничка помоћ у оквиру инструмента за претприступну помоћ руралном развоју
 • ПРАВИЛНИК о верификацији и акредитацији верификатора извештаја о емисијама гасова са ефектом стаклене баште
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о оштећењима организма по основу којих војни инвалид има право на новчану накнаду за набавку путничког моторног возила
 • НАРЕДБА о измени Наредбе о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19
 • ОДЛУКА о неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене државног пута IБ реда број 27 Лозница–Ваљево–Лазаревац, деоница Иверак–Лајковац (веза са аутопутем Е-763 Београд – Јужни Јадран, деоница Београд–Пожега) на животну средину
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01118/2021-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01119/2021-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01120/2021-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01121/2021-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01164/2021-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01165/2021-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01169/2021-22
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору заменика јавног тужиоца
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-26/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-415/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-453/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-550/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-551/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-930/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-963/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1110/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1193/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1198/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1225/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1226/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1229/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-33/2021-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-37/2021-01
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о допунама Одлуке о врстама девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0453/18-11
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за октобар 2021. године
Друге организације
 • ПРАВИЛНИК о унутрашњем реду и чуварској служби Националног парка Ђердап
 • ПРАВИЛНИК о упису у јавну евиденцију пружалаца енергетских услуга
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о начину распоређивања утврђеног максималног броја деташираних радника на послодавце са територије Републике Србије
 • ОДЛУКА Привредне коморе Србије 02.01 број 9/21
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, TREFF TABAKO д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
ОГЛАСИ

Поделите: