Објављен „Службени гласник РС“ број 106 од 28.12.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 106 од 28.12.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о престанку функције јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Трстенику
 • ОДЛУКА о избору члана Савета гувернера Народне банке Србије
 • ОДЛУКА о избору два члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки
 • ОДЛУКА о избору члана Савета Комисије за заштиту конкуренције
 • ОДЛУКА о избору чланова Савета Регулаторног тела за електронске медије
 • ОДЛУКА о избору члана Одбора Агенције за борбу против корупције
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
 • АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ одредбе члана 48. Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС”, број 106/15)
 • АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ одредаба члана 1, члана 5. став 1. и члана 53. ст. 1. и 2. Закона о експропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01 — СУС, 20/09 и 55/13 — УС)
Председник Републике
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Шведској
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Програма имплементације Регионалног просторног плана за подручје Колубарског и Мачванског управног округа за период од 2016. до 2020. године
 • РЕШЕЊЕ о изменама Решења о утврђивању листе означених лица
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Агенције за лекове и медицинска средства Србије за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-12255/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-12257/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-12259/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-12260/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-12263/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-12265/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-12266/2016
 • РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде
 • ЗАКЉУЧАК о прихватању ревидираног Акционог плана за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013–2018. године
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о начину вођења, садржини и изгледу обрасца евиденције жичара
 • ПРАВИЛНИК о потврди о активностима возача
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о просторно-техничким условима за безбедно смештање и чување оружја и муниције
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о одређивању релевантних тржишта подложних претходној регулацији
 • ИСПРАВКА Решења директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0243/2014-16 од 11. марта 2016. године
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Врање а.д.
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ТДР д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ТДР д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о одређивању матичних подручја на територији града Ужица

Поделите: