Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 105 od 26.12.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 105 od 26.12.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava prvenstva zakupa, kriterijumima za utvrđivanje visine zakupnine za pravo prvenstva zakupa, kao i dokumentaciji koja se dostavlja uz zahtev za ostvarivanje prava prvenstva zakupa
 • UREDBA o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije
 • UREDBA o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave
 • UREDBA o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2016. godini
 • ODLUKA o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2017. godini
 • ODLUKA o izmenama Odluke o sezonskim carinskim stopama na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda
 • ODLUKA o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima
 • ODLUKA o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbije” sa Zakonom o javnim preduzećima
 • ODLUKA o izmeni Odluke o određivanju odgovornih lica i tela u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći Evropske unije za period 2007–2013. godine
 • ODLUKA o izmenama Odluke o određivanju odgovornih lica i tela za upravljanje programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014–2020. godine
 • ODLUKA o obrazovanju Saveta za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Koordinacionog tela za efikasnu zaštitu prava intelektualne svojine u Republici Srbiji
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju sekretara Ministarstva pravde
 • REŠENJE o postavljenju na položaj sekretara Ministarstva pravde
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti komesara Komesarijata za izbeglice i migracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika komesara Komesarijata za izbeglice i migracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Centra za razminiranje
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Nacionalnog komiteta za olakšice u vazdušnom saobraćaju
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova Komisije za nestala lica
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova Saveta za praćenje realizacije Akcionog plana za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2014. do 2018. godine
 • REŠENJE o razrešenju članova Žalbene komisije Vlade
 • REŠENJE o imenovanju člana Žalbene komisije Vlade
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Beogradske filharmonije — Ustanove kulture od nacionalnog značaja
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Jugoimport — SDPR”
 • REŠENJE o postavljenju generalnog konzula Republike Srbije u Rijeci, Republika Hrvatska
 • REŠENJE o postavljenju generalnog konzula Republike Srbije u Vukovaru, Republika Hrvatska
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa rada Razvojne agencije Srbije za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Razvojne agencije Srbije za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Komisije za zaštitu konkurencije za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti „Poljoprivredne stručne službe Institut Tamiš” d.o.o. Pančevo za 2015. godinu
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12427/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12428/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12429/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12432/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12448/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12451/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12540/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12547/2016
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara
Ministarstva
 • PRAVILNIK o solidarnoj pomoći u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 • PRAVILNIK o stručnom usavršavanju matičara
 • PRAVILNIK o izgledu i sadržini obrasca zahteva za izdavanje licence za prevoz, izgledu i sadržini licence za prevoz i izvoda licence za prevoz
Narodna banka Srbije
 • REŠENJE o davanju dozvole za rad banci
 • REŠENJE o davanju dozvole za rad platnog sistema, G. broj 8511
 • REŠENJE o davanje dozvole za rad platnog sistema, G. broj 9087
Drugi državni organi i državne organizacije
 • ODLUKA o cenama zakupa rezerve snage za sistemske usluge sekundarne i tercijalne regulacije i cene pomoćnih usluga za 2017. godinu
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa
 • ODLUKA o izmeni Metodologije za određivanje cene električne energije za garantovano snabdevanje
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Metodologije za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje
 • METODOLOGIJA za određivanje cene pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa
 • REŠENJE Saveta Komisije za zaštitu konkurencije broj 5/0-02-563/2016-60
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-012-00-0559/14-11
 • REŠENJE o vrednosti opšteg boda od decembra 2016. godine
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u novembru 2016. godine
Druge organizacije
 • STATUT Komore javnih izvršitelja
 • PRAVILNIK o Listi zabranjenih doping sredstava
 • ODLUKA o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa, „Loznica-gas” d.o.o. Loznica
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, „Loznica-gas” d.o.o. Loznica
 • ETIČKI KODEKS javnih izvršitelja
Lokalna samouprava
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji grada Vranja
 • ODLUKA o matičnom području na teritoriji opštine Aleksandrovac
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Komunalac” Vlasotince
 • ISPRAVKA Odluke o matičnim područjima na teritoriji opštine Bojnik
OGLASI

Podelite: