Објављен „Службени гласник РС“ број 105 од 26.12.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 105 од 26.12.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о условима, начину и поступку за остваривање права првенства закупа, критеријумима за утврђивање висине закупнине за право првенства закупа, као и документацији која се доставља уз захтев за остваривање права првенства закупа
 • УРЕДБА о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења туристичког промета домаћих туриста на територији Републике Србије
 • УРЕДБА о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2016. години
 • ОДЛУКА о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2017. години
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о сезонским царинским стопама на увоз одређених пољопривредних производа
 • ОДЛУКА о усклађивању пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд са Законом о јавним предузећима
 • ОДЛУКА о усклађивању пословања Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије” са Законом о јавним предузећима
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о одређивању одговорних лица и тела у систему управљања програмима претприступне помоћи Европске уније за период 2007–2013. године
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о одређивању одговорних лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014–2020. године
 • ОДЛУКА о образовању Савета за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Координационог тела за ефикасну заштиту права интелектуалне својине у Републици Србији
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају секретара Министарства правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај секретара Министарства правде
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Центра за разминирање
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за људска и мањинска права
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за људска и мањинска права
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Савета за стручно образовање и образовање одраслих
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Националног комитета за олакшице у ваздушном саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Комисије за нестала лица
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Савета за праћење реализације Акционог плана за примену Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2014. до 2018. године
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Жалбене комисије Владе
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Жалбене комисије Владе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Београдске филхармоније — Установе културе од националног значаја
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Јавног предузећа „Југоимпорт — СДПР”
 • РЕШЕЊЕ о постављењу генералног конзула Републике Србије у Ријеци, Република Хрватска
 • РЕШЕЊЕ о постављењу генералног конзула Републике Србије у Вуковару, Република Хрватска
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма рада Развојне агенције Србије за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Развојне агенције Србије за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Комисије за заштиту конкуренције за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити „Пољопривредне стручне службе Институт Тамиш” д.о.о. Панчево за 2015. годину
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12427/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12428/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12429/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12432/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12448/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12451/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12540/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12547/2016
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ пореза на употребу, држање и ношење добара
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о солидарној помоћи у Министарству унутрашњих послова
 • ПРАВИЛНИК о стручном усавршавању матичара
 • ПРАВИЛНИК о изгледу и садржини обрасца захтева за издавање лиценце за превоз, изгледу и садржини лиценце за превоз и извода лиценце за превоз
Народна банка Србије
 • РЕШЕЊЕ o давању дозволе за рад банци
 • РЕШЕЊЕ о давању дозволе за рад платног система, Г. број 8511
 • РЕШЕЊЕ o давање дозволе за рад платног система, Г. број 9087
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о ценама закупа резерве снаге за системске услуге секундарне и терцијалне регулације и цене помоћних услуга за 2017. годину
 • ОДЛУКА o давању сагласности на Одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса
 • ОДЛУКА о измени Методологије за одређивање цене електричне енергије за гарантовано снабдевање
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Методологије за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање
 • МЕТОДОЛОГИЈА за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса
 • РЕШЕЊЕ Савета Комисије за заштиту конкуренције број 5/0-02-563/2016-60
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-012-00-0559/14-11
 • РЕШЕЊЕ o вредности општег бода од децембра 2016. године
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у новембру 2016. године
Друге организације
 • СТАТУТ Коморе јавних извршитеља
 • ПРАВИЛНИК о Листи забрањених допинг средстава
 • ОДЛУКА о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, „Лозница-гас” д.о.о. Лозница
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, „Лозница-гас” д.о.о. Лозница
 • ЕТИЧКИ КОДЕКС јавних извршитеља
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији града Врања
 • ОДЛУКА о матичном подручју на територији општине Александровац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Комуналац” Власотинце
 • ИСПРАВКА Одлуке о матичним подручјима на територији општине Бојник
ОГЛАСИ

Поделите: