Објављен „Службени гласник РС“ број 102 од 20.12.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 102 од 20.12.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 87
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 88
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене регионалног центра за обуку јединица за мултинационалне операције — База „Југ”
 • УРЕДБА о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора магистралног гасовода Ниш–Димитровград са елементима детаљне регулације
 • ОДЛУКА о образовању Републичког штаба за ванредне ситуације
 • ОДЛУКА о усклађивању пословања Јавног предузећа „Национални парк Тара” Бајина Башта са Законом о јавним предузећима
 • ОДЛУКА о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о седишту управе царина, оснивању, почетку и престанку рада царинарница, царинских испостава, одсека и реферата
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Генералног инспектора
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за ветерину у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају директора — главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај директора — главног управног инспектора Управног инспектората у Министарству државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за робне резерве
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за јавне набавке
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о именовању одговорних лица у систему управљања програмима претприступне помоћи Европске уније за период 2007–2013. године
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Генералног секретара Владе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора полиције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу директора полиције
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Путеви Србије” за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Плана расподеле фреквенција/локација за терестричке аналогне FM радио-дифузне станице за територију Републике Србије
 • ПРАВИЛНИК о превентивним мерама за безбедан и здрав рад младих
 • ПРАВИЛНИК о мерама за безбедан и здрав рад запослене жене за време трудноће, породиље и запослене која доји дете
 • ПРАВИЛНИК о садржини и начину вођења подрумарске евиденције
 • РЕШЕЊЕ о допуни Решења о утврђивању надлежности музеја према врстама уметничко-историјских дела и према територији
Уставни суд
 • ОДЛУКA Уставног суда број Уж-4154/2013
Други државни органи и државне организације
 • ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ Минималних услова за избор у звања наставника на универзитету
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations a.д. Ниш
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations a.д. Ниш
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Варварин
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Ивањица
ОГЛАСИ

Поделите: