Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 102 od 20.12.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 102 od 20.12.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 87
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 88
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene regionalnog centra za obuku jedinica za multinacionalne operacije — Baza „Jug”
 • UREDBA o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora magistralnog gasovoda Niš–Dimitrovgrad sa elementima detaljne regulacije
 • ODLUKA o obrazovanju Republičkog štaba za vanredne situacije
 • ODLUKA o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Tara” Bajina Bašta sa Zakonom o javnim preduzećima
 • ODLUKA o kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih preduzeća
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o sedištu uprave carina, osnivanju, početku i prestanku rada carinarnica, carinskih ispostava, odseka i referata
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra odbrane
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra odbrane
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva odbrane
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti Generalnog inspektora
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za veterinu u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Agencije za zaštitu životne sredine u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju direktora — glavnog upravnog inspektora Upravnog inspektorata u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju na položaj direktora — glavnog upravnog inspektora Upravnog inspektorata u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičke direkcije za robne rezerve
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za javne nabavke
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o izmeni Rešenja o imenovanju odgovornih lica u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći Evropske unije za period 2007–2013. godine
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika Generalnog sekretara Vlade
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora policije
 • REŠENJE o postavljenju direktora policije
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Putevi Srbije” za 2017. godinu
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
Ministarstva
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Plana raspodele frekvencija/lokacija za terestričke analogne FM radio-difuzne stanice za teritoriju Republike Srbije
 • PRAVILNIK o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad mladih
 • PRAVILNIK o merama za bezbedan i zdrav rad zaposlene žene za vreme trudnoće, porodilje i zaposlene koja doji dete
 • PRAVILNIK o sadržini i načinu vođenja podrumarske evidencije
 • REŠENJE o dopuni Rešenja o utvrđivanju nadležnosti muzeja prema vrstama umetničko-istorijskih dela i prema teritoriji
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-4154/2013
Drugi državni organi i državne organizacije
 • IZMENE I DOPUNE Minimalnih uslova za izbor u zvanja nastavnika na univerzitetu
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Philip Morris Operations a.d. Niš
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Philip Morris Operations a.d. Niš
Lokalna samouprava
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji opštine Varvarin
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji opštine Ivanjica
OGLASI

Podelite: