Објављен „Службени гласник РС“ број 100 од 13.12.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за новембар 2016. године
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о додели пореског идентификационог броја правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна Агенција за привредне регистре
 • СТРАТЕГИЈА развоја трговине Републике Србије до 2020. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 100 од 13.12.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Куби
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре која је у надлежности јединице локалне самоуправе
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о утврђивању Државног програма обнове јавних објеката у јавној својини у секторима образовања, здравства и социјалне заштите
 • УРЕДБА о утврђивању лучког подручја луке у Бачкој Паланци
 • УРЕДБА о утврђивању лучког подручја луке у Сенти
 • СТРАТЕГИЈА развоја трговине Републике Србије до 2020. године
 • ОДЛУКА о образовању Комисије за разматрање чињеница и околности везаних за смрт гардиста Драгана Јаковљевића и Дражена Миловановића
 • ОДЛУКА о усклађивању пословања Јавног предузећа „Национални парк Копаоник” са потпуном одговорношћу, Копаоник са Законом о јавним предузећима
 • ОДЛУКА о промени границе катастарских општина Павлиш, Влајковац и Ритишево
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за слободне зоне у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора — координатора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора — координатора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за дуван у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за управљање одузетом имовином у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Службе за управљање кадровима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Службе за управљање кадровима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Савета за стручно образовање и образовање одраслих
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Управног одбора Више технолошко-техничке школе у Крушевцу
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Високе техничко-технолошке школе струковних студија, Крушевац
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Народног позоришта у Београду — Установе културе од националног значаја
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Народног позоришта у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај заменика директора Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности почасног конзула Републике Србије у Мартинезу, Република Аргентина
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама Програма рада са Финансијским планом Туристичке организације Србије за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за 2015. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа — Мост”, Београд за 2015. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на повећање основног капитала Друштва с ограниченом одговорношћу „Аеродроми Србије”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о смањењу основног капитала „Jat-Tehnika” друштво с ограниченом одговорношћу за одржавање и оправку ваздухоплова, Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о висини, измени висине и начину обрачунавања накнаде за пружање медијске услуге
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за проширење подручја Слободне зоне „Шабац” у Шапцу
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив „Serbia”
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о поморској опреми
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Списка психоактивних контролисаних супстанци
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о додели пореског идентификационог броја правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна Агенција за привредне регистре
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о Листи стручних, академских и научних назива
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2016. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Правила о објављивању кључних тржишних података
 • ОДЛУКА о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2016. годину
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за новембар 2016. године
 • ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН Републичког фонда за здравствено осигурање за 2017. годину
Друге организације
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о оснивању Друштва с ограниченом одговорношћу „Славија” хотели Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje a.d.
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Бојник
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација”
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Ветерина Београд”
ОГЛАСИ

Поделите: