Објављен „Службени гласник РС“ број 10 од 8.2.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о висини накнада за воде за 2016. годину
 • ОДЛУКА о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 10 од 8.2.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о међународним мерама ограничавања
 • ЗАКОН о спорту
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Исланд, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Ослу
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Исланд, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Ослу
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Фиџи, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Канбери
Влада
 • УРЕДБА о висини накнада за воде за 2016. годину
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подршке развоју пословне инфраструктуре за 2016. годину
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подршке унапређења локалне и регионалне инфраструктуре — Градимо заједно — ЕИБ 8
 • УРЕДБА o начину и року плаћања накнаде за примењена геолошка истраживања минералних и других геолошких ресурса и накнаде за задржавање истражног простора
 • УРЕДБА о издавању доплатне поштанске марке „КРОВ 2016”
 • ОДЛУКА о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Акредитационог тела Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Акредитационог тела Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Агенције за вођење спорова у поступку приватизације
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Надзорног одбора Јавног предузећа „Електромрежа Србије”
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Надзорног одбора Јавног предузећа „Електромрежа Србије”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Скијалишта Србије”
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности заменика директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Савезне јавне установе Радио-Југославија
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника и чланова Савета Савезне јавне установе Радио-Југославија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Института за онкологију и радиологију Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго”, Београд за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања „Jat-Tehnika” друштво с ограниченом одговорношћу за одржавање и оправку ваздухоплова, Београд за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Изјаву о мрежи за ред вожње за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о условима, програму и начину полагања стручног испита за обављање послова у објектима за транспорт, дистрибуцију и складиштење природног гаса
 • ПРАВИЛНИК о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије
 • СПИСАК српских стандарда из области вага са неаутоматским функционисањем
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01147/2014-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01385/2014-22
Други државни органи и државне организације
 • ПРОГРАМ Фонда за развој Републике Србије
Друге организације
 • ПРАВИЛНИК о унутрашњем реду и чуварској служби СРП „Горње Подунавље”
 • ПРАВИЛНИК о унутрашњем реду и чуварској служби Специјалног резервата природе „Обедска бара”
 • ПРАВИЛНИК о унутрашњем реду и чуварској служби Специјалног резервата природе „Делиблатска пешчара”
 • ПРАВИЛНИК о унутрашњем реду и чуварској служби Специјалног резервата природе „Ковиљско-петроварадински рит”
 • ПРАВИЛНИК о унутрашњем реду и чуварској служби Специјалног резервата природе „Багремара”
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника, број I-1-613/2016
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника, број I-1-615/2016
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
ОГЛАСИ

Поделите: