Објављен „Службени гласник РС“ број 1 од 6.1.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 1 од 6.1.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање
Министарствa
 • РЕШЕЊЕ о брисању из Регистра правних лица за обављање послова вештачења
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о приправничком стажу и стручном испиту здравствених радника и здравствених сарадника
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-3407/2013
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-10275/2013
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о ценама здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0286/2014-11
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
 • ЈАВНИ ПОЗИВ за упис бесплатних удела, НИ д.о.о. „Наш глас”, Смедерево
 • ЈАВНИ ПОЗИВ за упис бесплатних удела, Јавно предузеће радиодифузне делатности „Радио Бачка”, Бач
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Други октобар”, Вршац
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Јавног информативног предузећа „Радио Ваљево”, Ваљево
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Агроразвој — Ваљевске долине”, Ваљево
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод — Ваљево”
ОГЛАСИ

Поделите: