Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 1 od 6.1.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 1 od 6.1.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje
Ministarstva
 • REŠENJE o brisanju iz Registra pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-3407/2013
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-10275/2013
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o cenama zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-020-00-0286/2014-11
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Imperial Tobacco SCG” d.o.o. Beograd
 • JAVNI POZIV za upis besplatnih udela, NI d.o.o. „Naš glas”, Smederevo
 • JAVNI POZIV za upis besplatnih udela, Javno preduzeće radiodifuzne delatnosti „Radio Bačka”, Bač
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Drugi oktobar”, Vršac
 • REŠENJE o razrešenju direktora Javnog informativnog preduzeća „Radio Valjevo”, Valjevo
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Agrorazvoj — Valjevske doline”, Valjevo
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod — Valjevo”
OGLASI

Podelite: