Objavljen prevod MSFI za MSP sa izmenama i dopunama iz 2015. godine

U „Službenom glasniku RS“, broj 83 od 29.10.2018. godine objavljeno je Rešenje o utvrđivanju prevoda Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP) i novi prevod koji sadrži izmene i dopune iz 2015. godine.

Novi MSFI za MSP se primenjuje od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31.12.2019. godine.

Pravna lica mogu primeniti novi MSFI za MSP i za finansijske izveštaje na dan 31.12.2018. godine, uz obelodanjivanje odgovarajućih informacija u Napomenama uz finansijske izveštaje.

Novi prevod MSFI za MSP možete preuzeti na sajtu Ministarstva finansija ovde:

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja (IFRS) za male i srednje entitete (2015. godina)

Verziju sa označenim izmenama u odnosu na prethodni prevod MSFI za MSP možete preuzeti ovde (sajt Ministarstva finansija):

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja (IFRS) za male i srednje entitete (2015. godina) – označene izmene

Podelite: