Nova direktna davanja u 2021. godini

Vlada Srbije je usvojila propis kojim je predviđena isplata novih direktnih davanja za privredne subjekte u privatnom sektoru:

  • Uredba o utvrđivanju Programa direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti Covid-19 izazvane virusom SARS-COV-2 (u daljem tekstu: Uredba).

Uredba je objavljena u „Službenom glasniku RS“, broj 11 od 12.2.2021. godine.

Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja, odnosno 13. februara 2021. godine.

Detaljniji komentar o Uredbi objavićemo narednih dana. U ovom tekstu dajemo osnovni pregled stavki po kojima se Uredba razlikuje u odnosu na Uredbu o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima iz 2020. godine:

1) vrši se isplata direktnih davanja u aprilu, maju i junu na osnovu PPP-PD prijava za februar, mart i april 2021. godine;
Napomena: važe zakonski rokovi za PPP-PD prijave, pa tako prijavu za februar treba predati najkasnije do kraja marta (isplata davanja u aprilu) i tako redom.
Ministar finansija je najavio prvu isplatu za 8. april.  

2) iznos direktnog davanja po zaposlenom iznosi polovinu osnovne minimalne neto zarade za januar 2021. godine, odnosno 15.450,12 dinara;
Napomena: iznos direktnih davanja je isti za sve privredne subjekte u privatnom sektoru (i za velika pravna lica).

3) nisu predviđene fiskalne pogodnosti, odnosno odlaganje obaveza po osnovu poreza i doprinosa;

4) primljena sredstva po osnovu direktnih davanja mogu se iskoristiti najkasnije do 30. jula 2021. godine;

5) prihvatanje direktnih davanja za subjekte koji podnose PPP-PD prijave vrši se davanjem izjave na portalu ePorezi, posebno za svaku isplatu direktnog davanja, do poslednjeg dana u mesecu koji prethodi mesecu u kojem se vrši isplata direktnih davanja (na primer: najkasnije do 31. marta za isplatu u aprilu).
Napomena: davanje izjava će se vršiti u skladu sa objašnjenjem koje će biti objavljeno na sajtu Poreske uprave

6) privredni subjekt koji ima račune kod više banaka najkasnije do 25. marta 2021. godine dostavlja podatak o banci gde će mu biti otvoren COVID račun (preko portala ePorezi);

7) predviđeno je rešenje za slučajeve pogrešnog prenosa sredstava sa COVID računa. Banke će po dobijanju pismenog obaveštenja i zahteva privrednog subjekta koji je načinio grešku, u slučaju da banka ustanovi da se radi o nenamernoj grešci, omogućiti svom klijentu da uplati novčana sredstva koja je prethodno greškom preneo sa namenskog računa;

8) privredni subjekt koji izvrši isplatu dividende u periodu od dana stupanja na snagu Uredbe do kraja 2021. godine gubi pravo na direktna davanja;

9) pravo na direktna davanja ne može ostvariti privredni subjekt kojem je na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu u kome se isplaćuju direktna davanja privremeno oduzet PIB.

Sve ostalo što nismo naveli u ovom pregledu je isto kao u prošlogodišnjoj uredbi.

U nastavku podsećamo na osnovni razlog za gubitak prava na korišćenje direktnih davanja (kao i prošle godine) – smanjenje broja zaposlenih za više od 10%:

„… privredni subjekt gubi pravo na korišćenje direktnih davanja ukoliko u periodu od dana stupanja na snagu Programa pa do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja, smanji broj zaposlenih za više od 10% ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre stupanja na snagu Programa za period koji se završava u periodu od dana stupanja na snagu Programa do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja.“

Posebno ukazujemo na važnost ovog pitanja zbog pogrešnog tumačenja o načinu izračunavanja smanjenja od 10% od strane stručnih časopisa u toku 2020. godine. Više o ovome možete pročitati u našem komentaru ovde.

Sve u svemu, ako ste zainteresovani za nova direktna davanja, za sada je važno da znate da ne treba da isplaćujete dividendu od dana stupanja na snagu Uredbe i da ne treba da smanjite broj zaposlenih za više od 10%. Sve ostalo (prihvatanje davanja i eventualno biranje banke) možete završiti i u toku marta.

Podelite: