Незаконито поступање Пореске управе у поступку контроле испуњености услова у вези са пореским олакшицама за квалификована новозапослена лица

У складу са чланом 11. став 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, мишљења Министарства финансија су обавезујућа за поступање Пореске управе:

„У циљу обезбеђења јединственог спровођења прописа из надлежности министарства надлежног за послове финансија, акти (објашњења, мишљења, инструкције, упутства и сл.) о примени тих прописа које даје министар надлежан за послове финансија, односно лице које он овласти, обавезујући су за поступање Пореске управе.“

У том смислу поступање Пореске управе супротно мишљењу Министарства финансија представља незаконито поступање.
У овом тексту пишемо о незаконитом поступању Пореске управе у поступку контроле испуњености услова за остваривање пореских олакшица за квалификована новозапослена лица.

Изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана (у даљем тексту: ЗПДГ) и Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање (у даљем тексту: ЗДОСО) од 1. јануара 2020. године уведена је нова врста пореске олакшице за квалификована новозапослена лица, у складу са чланом 21ж ЗПДГ и са чланом 45ђ ЗДОСО.

Један од основних услова да лице стекне статус квалификованог новозапосленог лица био је да у одређеном периоду то лице није имало статус осигураника запосленог.

На почетку 2020. године постојала је недоумица око тога шта се подразумева под појмом „статус осигураника запосленог“, због различитих дефиниција тог појма у различитим прописима. С обзиром да није било могуће са сигурношћу тврдити шта се под тим појмом подразумева, очекивало се да би Министарство финансија могло да разреши недоумицу доношењем званичног мишљења.

Крајем марта 2020. године објављен је Билтен мишљења Министарства финансија број 2 од фебруара 2020. године, који садржи и мишљење број 011-00-25/2020-04 од 13.02.2020. године. У наставку преносимо део тог мишљења:

„Квалификованим новозапосленим лицем из става 1. овог члана сматра се лице које у периоду од 1. јануара 2019. године до 31. децембра 2019. године није имало статус осигураника запосленог, односно осигураника самосталних делатности који је оснивач односно члан привредног друштва који је у радном односу у привредном друштву чији је оснивач односно члан, а које је статус осигураника запосленог, односно осигураника самосталних делатности који је оснивач односно члан привредног друштва који је у радном односу у привредном друштву чији је оснивач односно члан стекло у периоду од 1. јануара 2020. године до 30. априла 2020. године заснивањем радног односа код послодавца из става 1. овог члана или код другог послодавца (члан 21ж став 3. Закона).

Одредбом члана 21ж став 4. Закона прописано је да се квалификованим новозапосленим лицем из става 1. овог члана сматра и лице које у периоду од 1. јануара 2019. године до 30. априла 2020. године није имало статус осигураника запосленог, осигураника предузетника, односно осигураника самосталних делатности који је оснивач односно члан привредног друштва који је у радном односу у привредном друштву чији је оснивач односно члан, а које је статус осигураника запосленог, односно статус осигураника самосталних делатности који је оснивач односно члан привредног друштва који је у радном односу у привредном друштву чији је оснивач односно члан стекло у периоду од 1. маја 2020. године до 31. децембра 2020. године заснивањем радног односа код послодавца из става 1. овог члана или код другог послодавца.

Сагласно члану 6. тачка 4) Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање (,,Службени гласник РС“, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – др. закон, 112/15, 113/17, 95/18 и 86/19, у даљем тексту: Закон о доприносима) запослени је осигураник – физичко лице које у радном односу обавља послове за послодавца према законима који уређују радне односе.“

Тиме је недоумица била разрешена. Министарство финансија је својим мишљењем заузело став да се под појмом „осигураник запослени“ у смислу члана 21ж ЗПДГ и члана 45ђ ЗДОСО подразумева дефиниција из члана 6. тачка 4) ЗДОСО:
„4) Запослени је осигураник – физичко лице које у радном односу обавља послове за послодавца према законима који уређују радне односе;“

Међутим, после више од двадесет месеци након објављивања наведеног мишљења Министарства финансија, Пореска управа је 1.12.2022. године донела „Обавештење о поступању организационих јединица Пореске управе у поступку пореске контроле испуњености услова за остваривање права на ослобођење од плаћања пореза на зараде и доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, прописано одредбама члана 21ж Закона о порезу на доходак грађана и члана 45ђ  Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање“.

У наведеном обавештењу се наводи следеће:

„Осигураници запослени јесу лица дефинисана одредбама члана 11. Закона о пензијском и инвалидском осигурању…“

„Статус квалификованог новозапосленог лица може да стекне лице које, између осталог, није имало статус осигураника запосленог у смислу одредаба члана 11. Закона о пензијском и инвалидском осигурању.“

Појам „осигураник запослени“ у смислу члана 11. Закона о пензијском и инвалидском осигурању обухвата, поред лица која у радном односу обављају послове за послодавца према законима који уређују радне односе (члан 6. тачка 4) ЗДОСО), и друге категорије лица, нпр. лица која обављају привремене и повремене послове и лица која остварују новчану накнаду по прописима о запошљавању.

По наведеном питању (појам „осигураник запослени“) обавештење о поступању Пореске управе је у супротности са мишљењем Министарства финансија. С обзиром да порески инспектори поступају у складу са обавештењем о поступању Пореске управе, њихово поступање је незаконито у случајевима када оспоравају испуњеност услова за остваривање права на пореске олакшице за квалификована новозапослена лица за она лица која у одређеном периоду нису била у радном односу, али су на пример у том периоду обављала привремене и повремене послове.

Како бисмо разјаснили ову ситуацију, јутрос смо се обратили мејлом помоћнику директора Пореске управе (Сектор за контролу), господину Ненаду Кртолици. У наставку преносимо текст мејла:

„Поштовани господине Кртолица,

Мислим да постоји озбиљно неслагање између мишљења Министарства финансија број 011-00-25/2020-04 од 13.02.2020. године и обавештења о поступању организационих јединица ПУ број 000-433-23-04538-02/2020-0000 од 1.12.2022. године (који сте Ви потписали), а у вези са пореским олакшицама из члана 21ж Закона о порезу на доходак грађана (ЗПДГ) и члана 45ђ Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање (ЗДОСО).

У наведеном мишљењу Министарства финансија се појам осигураника запосленог објашњава чланом 6. став 4) ЗДОСО, док се у наведеном обавештењу о поступању ПУ појам осигураника запосленог објашњава чланом 11. Закона о пензијском и инвалидском осигурању. Тај појам је знатно другачије дефинисан у наведена два закона.

С обзиром да обвезници имају увид у мишљења Министарства финансија (објављују се редовно на сајту министарства) а немају увид у обавештења о поступању ПУ, а имајући у виду чињеницу да је мишљење из фебруара 2020. године а обавештење о поступању из децембра 2022. године, као и обавезу ПУ да поступа у складу са мишљењима Министарства финансија (члан 11. став 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији), молим Вас да нам помогнете да разумемо ову ситуацију како бисмо на адекватан начин исту појаснили пореским обвезницима.

Да ли се ради о грешци у наведеном обавештењу о поступању ПУ или је грешка у мишљењу Министарства финансија или је у питању нешто треће?

Поздрав,
Ранко Грба
Уредник портала Необилтен“

Поделите: