Нетачни и незаконити одговори Пореске управе на питања у вези са Уредбом о фискалним погодностима и директним давањима

Прошле недеље смо писали о томе да Пореска управа нема надлежност да тумачи прописе (видети овде). И поред тога, Пореска управа је протеклих месеци то чинила и одговарала на питања у вези са Уредбом о фискалним погодностима и директним давањима… (у даљем тексту: Уредба), тумачећи одредбе које су нејасне и спорне.

Са пуном одговорношћу тврдимо да су одговори које је Пореска управа дала на поједина питања нетачни и незаконити. Тиме што нетачно тумаче прописе запослени у Пореској управи раде супротно чл. 7. и 8. Закона о државној управи, којима је предвиђено да органи државне управе треба да раде на основу закона и других прописа и да поступају према правилима струке:

Самосталност и законитост
Члан 7.
Органи државне управе самостални су у вршењу својих послова и раде у оквиру и на основу Устава, закона, других прописа и општих аката.

Стручност, непристрасност и политичка неутралност
Члан 8.
Органи државне управе поступају према правилима струке, непристрасно и политички неутрално и дужни су да сваком омогуће једнаку правну заштиту у остваривању права, обавеза и правних интереса.“

Образложићемо тврдње које смо изнели на основу примера који смо имали у комуникацији са Пореском управом.

1. Пример: предузетник на личној заради

Случај који смо изабрали се тиче питања коришћења директних давања из Уредбе од стране предузетника који су се определили за исплату личне зараде (предузетник ЛЗ).

Став Необилтена по овом питању је познат нашим редовним читаоцима, о томе смо писали 17. априла у коментару овде.

Неколико наших претплатника нам се јавило са молбом да дамо мишљење на одговор који су од Пореске управе добили у вези са овим питањем. Одговор Пореске управе је гласио да је предузетник ЛЗ који жели да искористи цео износ директног давања дужан да на тај износ обрачуна порез и доприносе. Сматрали смо овакав одговор необичним, с обзиром да су у почетном периоду примене Уредбе одговори Пореске управе на ово питање били другачији.

Обратили смо се Пореској управи први пут 8. маја 2020. године. После почетне непродуктивне преписке и пребацивања питања између сектора услуга и сектора контроле, уз неколико телефонских разговора са различитим особама из Пореске управе, питање је 8. јуна прослеђено господину Драгану Агатуновићу, начелнику сектора контроле Пореске управе. Господин Агатуновић је одговорио 11. јуна. Одговорили смо 12. јуна господину Агатуновићу да је погрешио у тумачењу и прецизно објаснили и образложили такав став.

У каснијем телефонском разговору господин Агатуновић није хтео да коментарише наводе да је погрешио у тумачењу и упутио нас је на Министарство финансија уколико нисмо задовољни одговором.

Обратили смо се фискалном сектору Министарства финансија 15. јуна у вези са овим питањем, али нисмо добили одговор.

Написали смо 16. јуна допис директорки Пореске управе Драгани Марковић у вези са целим случајем али нисмо добили одговор.

У наставку текста преносимо скраћену верзију преписке са Пореском управом (најважније делове преписке са господином Агатуновићем) и допис који смо послали директорки Пореске управе.  Целу преписку са Пореском управом можете погледати овде (уз додатак PDF верзије оригиналне преписке).

2. Скраћена верзија преписке

Необилтен
коме: Драган Агатуновић, начелник сектора контроле ПУ
када: 8. јун 2020.

Да бисмо били прецизни и јасни, молим Вас да са ДА или НЕ одговорите на следеће питање:

1. Код предузетника који се определио за исплату личне зараде, да ли износ директног давања које добија на основу члана 9. став 2. Уредбе о фискалним погодностима и директним давањима… мора да користи искључиво за исплату личне зараде?

Ако је одговор на ово питање ДА, молим Вас да наведете правни основ таквог тумачења.

Пореска управа – Драган Агатуновић, начелник сектора контроле
када: 11. јун 2020.

Одговор на питање под бројем 1. је Да.

Одредбама члана 2. тачка 3. Уредбе о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 (у даљем тексту: Уредба),  прописано је да директна давања из буџета привредним субјектима у приватном сектору – уплата бесповратних новчаних средстава привредним субјектима у складу са овом уредбом, могу да се  користе искључиво за исплате зарада и накнада зарада запосленима.

Одредбом члана 13. став 3. Закона о порезу на доходак грађана, прописано је да се зарадом, у смислу овог закона, сматра и исплаћена лична зарада предузетника утврђена у складу са овим законом.

Имајући у виду наведено, предузетници који су се у складу са законом определили за исплату личне зараде, уплаћена новчана средства могу да користе искључиво за исплату личне зараде која се као месечно лично примање предузетника опорезује порезом на доходак грађана на зараду и припадајућим доприносима за обавезно социјално осигурање.

Необилтен
када: 12. јун 2020.

Одредба члана 13. став 3. Закона о порезу на доходак грађана, на коју се позивате за овакво тумачење, не може се примењивати на Уредбу, јер се односи искључиво на Закон о порезу на доходак грађана:

„Зарадом, У СМИСЛУ ОВОГ ЗАКОНА, сматра се и исплаћена лична зарада предузетника утврђена у складу са овим законом.“

Не постоји одредба Уредбе која позива на сходну примену Закона о порезу на доходак грађана, а у вези са појмом зараде.

Имајући то у виду, зарадом, у смислу Уредбе, сматра се зарада из Закона о раду.

Подсећамо на члан 46. Јединствених методолошких правила за израду прописа, у вези са применом других прописа:

„Прописом се може предвидети примена другог прописа ако на поједине односе који се уређују прописом треба применити и други пропис.
Ако на поједине односе који се уређују прописом треба применити и други пропис употребом аналогије, прописом се може предвидети сходна примена другог прописа.“

У складу са овим објашњењем, молимо Вас да преиспитате одговоре које сте дали и поново одговорите на два питања из претходног дописа.

Уколико и поред овог објашњења сматрате ваше одговорне исправним, молим Вас да одговорите на следеће питање:
Који је правни основ да се појам зараде из члана 13. Закона о порезу на доходак грађана примени на Уредбу, имајући у виду да одредбама Уредбе то није предвиђено? *

* Подсећамо читаоце да је ово само скраћена верзија преписке, из које се не могу сазнати сви аспекти овог случаја. Уколико сте заинтересовани за детаље, целу преписку са Пореском управом можете погледати овде.

Суштина је у следећем: нико из Пореске управе и Министарства финансија не може да пронађе правни основ за овакво тумачење Пореске управе поводом овог питања, јер такав основ не постоји у важећим прописима.

Због тога су њихови досадашњи одговори на ово питање били или без позивања на правни основ или са погрешним правним основом (као у претходном примеру са тачком 13. став 3. ЗПДГ). Да такав правни основ постоји, користили би га у одговорима на ово питање и сигурно би такав одговор јавно објавили.

С друге стране, доносилац прописа је имао могућност да норму која би подржала овакав став Пореске управе унесе у Уредбу, с обзиром на допуну Уредбе од 24. априла. Али то није учињено.

3. Допис директорки Пореске управе

Директорки Пореске управе Драгани Марковић упутили смо допис у вези са овим случајем и подсетили је да је одговорна за рад Пореске управе:

Необилтен
коме: Драгана Марковић, директорка Пореске управе
када: 16. јун 2020.

Поштована госпођо Марковић,

Покушавамо више од месец дана да разјаснимо једно спорно питање у вези са Уредбом о фискалним погодностима и директним давањима….

Након последњег одговора који је упућен из Вашег кабинета (на питање је одговорио господин Драган Агатуновић, начелник сектора контроле), анализирали смо наводе из одговора и закључили да је одговор неисправан и да је супротан важећим прописима, на шта смо указали у следећем допису.

У телефонском разговору са господином Агатуновићем смо добили информацију да нећемо добити одговор на тај последњи допис и уколико нисмо задовољни одговором можемо да се обратимо Министарству финансија.

Од госпође из Вашег кабинета смо добили одговор да се више не обраћамо кабинету већ искључиво сектору контроле. У сектору контроле смо добили одговор да се обратимо господину Агатуновићу, па је тиме затворен круг. Закјучујемо да Пореска управа не жели да одговори на наш последњи допис и да уколико нисмо задовољни можемо да се обратимо Министарству финансија.

Сматрамо да би било важно да одговорите на последњи допис који смо упутили управо због закључка да је одговор Пореске управе неисправан и супротан важећим прописима.

У том смислу Вас подсећамо на чл. 7. и 8. Закона о државној управи:

„Самосталност и законитост
Члан 7.

Органи државне управе самостални су у вршењу својих послова и раде у оквиру и на основу Устава, закона, других прописа и општих аката.

Стручност, непристрасност и политичка неутралност
Члан 8.

Органи државне управе поступају према правилима струке, непристрасно и политички неутрално и дужни су да сваком омогуће једнаку правну заштиту у остваривању права, обавеза и правних интереса.“

У ситуацији када Вам неко укаже на неисправно тумачење одредби прописа из Ваше надлежности, сматрамо да постоји обавеза да Пореска управа као орган државне управе одговори на адекватан начин.

Као особа која руководи радом Пореске управе и заступа и представља Пореску управу, сматрамо да је потребно да будете упознати са овим случајем, јер сте Ви особа која има највећу одговорност за рад Пореске управе.

Молим Вас да нас обавестите у одговору на овај допис да ли ћемо добити одговор или не на претходни допис којим смо указали на то да је одговор Пореске управе неисправан и супротан важећим прописима.

У прилогу се налази целокупна преписка у вези са овим случајем.

Поздрав,
Ранко Грба

Оригинални допис у PDF формату можете погледати овде.

Допуна 26.6.2020.
Након објављивања овог текста, добили смо одговор из кабинета директорке Пореске управе Драгане Марковић:

Пореска управа – кабинет директорке Пореске управе
када: 26. јун 2020.

Поштовани господине Грба,

Поводом Ваших обраћања директорки Пореске управе са захтевом за преиспитивање одговора који је Пореска управа дала на Ваша питања, а у вези са применом Уредбе о фискалним погодностима и директим давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19, обавештавамо Вас да смо Ваша питања упутили Министарству финансија, Сектору за фискални систем, као надлежном за давање мишљења о тумачењу прописа из надлежности министарства, а која су, како сте и сами упознати, обавезујућа за поступање Пореске управе, у смислу члана 11. став 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Обавестићемо Вас одмах по добијању одговора од стране Министарства финансија.

С поштовањем,
ПОРЕСКА УПРАВА

4. Закључак

У вези са овим случајем закључујемо следеће:
1. Износ директног давања из члана 9. став 2. Уредбе за предузетника ЛЗ није ни у каквој вези са његовом личном зарадом.
2. Пореска управа из непознатог разлога на ово питање даје нетачне и незаконите одговоре и неће да одговори онима који им на то укажу.

Случај који смо обрадили показује да је овакво понашање свих одговорних људи у Пореској управи и Министарству финансија неприхватљиво и штетно, јер ствара огромну правну несигурност код привредних субјеката.

Поделите: