Netačni i nezakoniti odgovori Poreske uprave na pitanja u vezi sa Uredbom o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima

Prošle nedelje smo pisali o tome da Poreska uprava nema nadležnost da tumači propise (videti ovde). I pored toga, Poreska uprava je proteklih meseci to činila i odgovarala na pitanja u vezi sa Uredbom o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima… (u daljem tekstu: Uredba), tumačeći odredbe koje su nejasne i sporne.

Sa punom odgovornošću tvrdimo da su odgovori koje je Poreska uprava dala na pojedina pitanja netačni i nezakoniti. Time što netačno tumače propise zaposleni u Poreskoj upravi rade suprotno čl. 7. i 8. Zakona o državnoj upravi, kojima je predviđeno da organi državne uprave treba da rade na osnovu zakona i drugih propisa i da postupaju prema pravilima struke:

Samostalnost i zakonitost
Član 7.
Organi državne uprave samostalni su u vršenju svojih poslova i rade u okviru i na osnovu Ustava, zakona, drugih propisa i opštih akata.

Stručnost, nepristrasnost i politička neutralnost
Član 8.
Organi državne uprave postupaju prema pravilima struke, nepristrasno i politički neutralno i dužni su da svakom omoguće jednaku pravnu zaštitu u ostvarivanju prava, obaveza i pravnih interesa.“

Obrazložićemo tvrdnje koje smo izneli na osnovu primera koji smo imali u komunikaciji sa Poreskom upravom.

1. Primer: preduzetnik na ličnoj zaradi

Slučaj koji smo izabrali se tiče pitanja korišćenja direktnih davanja iz Uredbe od strane preduzetnika koji su se opredelili za isplatu lične zarade (preduzetnik LZ).

Stav Neobiltena po ovom pitanju je poznat našim redovnim čitaocima, o tome smo pisali 17. aprila u komentaru ovde.

Nekoliko naših pretplatnika nam se javilo sa molbom da damo mišljenje na odgovor koji su od Poreske uprave dobili u vezi sa ovim pitanjem. Odgovor Poreske uprave je glasio da je preduzetnik LZ koji želi da iskoristi ceo iznos direktnog davanja dužan da na taj iznos obračuna porez i doprinose. Smatrali smo ovakav odgovor neobičnim, s obzirom da su u početnom periodu primene Uredbe odgovori Poreske uprave na ovo pitanje bili drugačiji.

Obratili smo se Poreskoj upravi prvi put 8. maja 2020. godine. Posle početne neproduktivne prepiske i prebacivanja pitanja između sektora usluga i sektora kontrole, uz nekoliko telefonskih razgovora sa različitim osobama iz Poreske uprave, pitanje je 8. juna prosleđeno gospodinu Draganu Agatunoviću, načelniku sektora kontrole Poreske uprave. Gospodin Agatunović je odgovorio 11. juna. Odgovorili smo 12. juna gospodinu Agatunoviću da je pogrešio u tumačenju i precizno objasnili i obrazložili takav stav.

U kasnijem telefonskom razgovoru gospodin Agatunović nije hteo da komentariše navode da je pogrešio u tumačenju i uputio nas je na Ministarstvo finansija ukoliko nismo zadovoljni odgovorom.

Obratili smo se fiskalnom sektoru Ministarstva finansija 15. juna u vezi sa ovim pitanjem, ali nismo dobili odgovor.

Napisali smo 16. juna dopis direktorki Poreske uprave Dragani Marković u vezi sa celim slučajem ali nismo dobili odgovor.

U nastavku teksta prenosimo skraćenu verziju prepiske sa Poreskom upravom (najvažnije delove prepiske sa gospodinom Agatunovićem) i dopis koji smo poslali direktorki Poreske uprave.  Celu prepisku sa Poreskom upravom možete pogledati ovde (uz dodatak PDF verzije originalne prepiske).

2. Skraćena verzija prepiske

Neobilten
kome: Dragan Agatunović, načelnik sektora kontrole PU
kada: 8. jun 2020.

Da bismo bili precizni i jasni, molim Vas da sa DA ili NE odgovorite na sledeće pitanje:

1. Kod preduzetnika koji se opredelio za isplatu lične zarade, da li iznos direktnog davanja koje dobija na osnovu člana 9. stav 2. Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima… mora da koristi isključivo za isplatu lične zarade?

Ako je odgovor na ovo pitanje DA, molim Vas da navedete pravni osnov takvog tumačenja.

Poreska uprava – Dragan Agatunović, načelnik sektora kontrole
kada: 11. jun 2020.

Odgovor na pitanje pod brojem 1. je Da.

Odredbama člana 2. tačka 3. Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 (u daljem tekstu: Uredba),  propisano je da direktna davanja iz budžeta privrednim subjektima u privatnom sektoru – uplata bespovratnih novčanih sredstava privrednim subjektima u skladu sa ovom uredbom, mogu da se  koriste isključivo za isplate zarada i naknada zarada zaposlenima.

Odredbom člana 13. stav 3. Zakona o porezu na dohodak građana, propisano je da se zaradom, u smislu ovog zakona, smatra i isplaćena lična zarada preduzetnika utvrđena u skladu sa ovim zakonom.

Imajući u vidu navedeno, preduzetnici koji su se u skladu sa zakonom opredelili za isplatu lične zarade, uplaćena novčana sredstva mogu da koriste isključivo za isplatu lične zarade koja se kao mesečno lično primanje preduzetnika oporezuje porezom na dohodak građana na zaradu i pripadajućim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Neobilten
kada: 12. jun 2020.

Odredba člana 13. stav 3. Zakona o porezu na dohodak građana, na koju se pozivate za ovakvo tumačenje, ne može se primenjivati na Uredbu, jer se odnosi isključivo na Zakon o porezu na dohodak građana:

„Zaradom, U SMISLU OVOG ZAKONA, smatra se i isplaćena lična zarada preduzetnika utvrđena u skladu sa ovim zakonom.“

Ne postoji odredba Uredbe koja poziva na shodnu primenu Zakona o porezu na dohodak građana, a u vezi sa pojmom zarade.

Imajući to u vidu, zaradom, u smislu Uredbe, smatra se zarada iz Zakona o radu.

Podsećamo na član 46. Jedinstvenih metodoloških pravila za izradu propisa, u vezi sa primenom drugih propisa:

„Propisom se može predvideti primena drugog propisa ako na pojedine odnose koji se uređuju propisom treba primeniti i drugi propis.
Ako na pojedine odnose koji se uređuju propisom treba primeniti i drugi propis upotrebom analogije, propisom se može predvideti shodna primena drugog propisa.“

U skladu sa ovim objašnjenjem, molimo Vas da preispitate odgovore koje ste dali i ponovo odgovorite na dva pitanja iz prethodnog dopisa.

Ukoliko i pored ovog objašnjenja smatrate vaše odgovorne ispravnim, molim Vas da odgovorite na sledeće pitanje:
Koji je pravni osnov da se pojam zarade iz člana 13. Zakona o porezu na dohodak građana primeni na Uredbu, imajući u vidu da odredbama Uredbe to nije predviđeno? *

* Podsećamo čitaoce da je ovo samo skraćena verzija prepiske, iz koje se ne mogu saznati svi aspekti ovog slučaja. Ukoliko ste zainteresovani za detalje, celu prepisku sa Poreskom upravom možete pogledati ovde.

Suština je u sledećem: niko iz Poreske uprave i Ministarstva finansija ne može da pronađe pravni osnov za ovakvo tumačenje Poreske uprave povodom ovog pitanja, jer takav osnov ne postoji u važećim propisima.

Zbog toga su njihovi dosadašnji odgovori na ovo pitanje bili ili bez pozivanja na pravni osnov ili sa pogrešnim pravnim osnovom (kao u prethodnom primeru sa tačkom 13. stav 3. ZPDG). Da takav pravni osnov postoji, koristili bi ga u odgovorima na ovo pitanje i sigurno bi takav odgovor javno objavili.

S druge strane, donosilac propisa je imao mogućnost da normu koja bi podržala ovakav stav Poreske uprave unese u Uredbu, s obzirom na dopunu Uredbe od 24. aprila. Ali to nije učinjeno.

3. Dopis direktorki Poreske uprave

Direktorki Poreske uprave Dragani Marković uputili smo dopis u vezi sa ovim slučajem i podsetili je da je odgovorna za rad Poreske uprave:

Neobilten
kome: Dragana Marković, direktorka Poreske uprave
kada: 16. jun 2020.

Poštovana gospođo Marković,

Pokušavamo više od mesec dana da razjasnimo jedno sporno pitanje u vezi sa Uredbom o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima….

Nakon poslednjeg odgovora koji je upućen iz Vašeg kabineta (na pitanje je odgovorio gospodin Dragan Agatunović, načelnik sektora kontrole), analizirali smo navode iz odgovora i zaključili da je odgovor neispravan i da je suprotan važećim propisima, na šta smo ukazali u sledećem dopisu.

U telefonskom razgovoru sa gospodinom Agatunovićem smo dobili informaciju da nećemo dobiti odgovor na taj poslednji dopis i ukoliko nismo zadovoljni odgovorom možemo da se obratimo Ministarstvu finansija.

Od gospođe iz Vašeg kabineta smo dobili odgovor da se više ne obraćamo kabinetu već isključivo sektoru kontrole. U sektoru kontrole smo dobili odgovor da se obratimo gospodinu Agatunoviću, pa je time zatvoren krug. Zakjučujemo da Poreska uprava ne želi da odgovori na naš poslednji dopis i da ukoliko nismo zadovoljni možemo da se obratimo Ministarstvu finansija.

Smatramo da bi bilo važno da odgovorite na poslednji dopis koji smo uputili upravo zbog zaključka da je odgovor Poreske uprave neispravan i suprotan važećim propisima.

U tom smislu Vas podsećamo na čl. 7. i 8. Zakona o državnoj upravi:

„Samostalnost i zakonitost
Član 7.

Organi državne uprave samostalni su u vršenju svojih poslova i rade u okviru i na osnovu Ustava, zakona, drugih propisa i opštih akata.

Stručnost, nepristrasnost i politička neutralnost
Član 8.

Organi državne uprave postupaju prema pravilima struke, nepristrasno i politički neutralno i dužni su da svakom omoguće jednaku pravnu zaštitu u ostvarivanju prava, obaveza i pravnih interesa.“

U situaciji kada Vam neko ukaže na neispravno tumačenje odredbi propisa iz Vaše nadležnosti, smatramo da postoji obaveza da Poreska uprava kao organ državne uprave odgovori na adekvatan način.

Kao osoba koja rukovodi radom Poreske uprave i zastupa i predstavlja Poresku upravu, smatramo da je potrebno da budete upoznati sa ovim slučajem, jer ste Vi osoba koja ima najveću odgovornost za rad Poreske uprave.

Molim Vas da nas obavestite u odgovoru na ovaj dopis da li ćemo dobiti odgovor ili ne na prethodni dopis kojim smo ukazali na to da je odgovor Poreske uprave neispravan i suprotan važećim propisima.

U prilogu se nalazi celokupna prepiska u vezi sa ovim slučajem.

Pozdrav,
Ranko Grba

Originalni dopis u PDF formatu možete pogledati ovde.

Dopuna 26.6.2020.
Nakon objavljivanja ovog teksta, dobili smo odgovor iz kabineta direktorke Poreske uprave Dragane Marković:

Poreska uprava – kabinet direktorke Poreske uprave
kada: 26. jun 2020.

Poštovani gospodine Grba,

Povodom Vaših obraćanja direktorki Poreske uprave sa zahtevom za preispitivanje odgovora koji je Poreska uprava dala na Vaša pitanja,  a  u vezi sa primenom Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19, obaveštavamo Vas da  smo  Vaša pitanja uputili Ministarstvu finansija, Sektoru za fiskalni sistem, kao nadležnom  za davanje mišljenja o tumačenju propisa iz nadležnosti ministarstva, a koja su, kako ste i sami upoznati, obavezujuća za postupanje Poreske uprave, u smislu člana 11. stav 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Obavestićemo Vas odmah po dobijanju odgovora od strane Ministarstva finansija.

S poštovanjem,
PORESKA UPRAVA

4. Zaključak

U vezi sa ovim slučajem zaključujemo sledeće:
1. Iznos direktnog davanja iz člana 9. stav 2. Uredbe za preduzetnika LZ nije ni u kakvoj vezi sa njegovom ličnom zaradom.
2. Poreska uprava iz nepoznatog razloga na ovo pitanje daje netačne i nezakonite odgovore i neće da odgovori onima koji im na to ukažu.

Slučaj koji smo obradili pokazuje da je ovakvo ponašanje svih odgovornih ljudi u Poreskoj upravi i Ministarstvu finansija neprihvatljivo i štetno, jer stvara ogromnu pravnu nesigurnost kod privrednih subjekata.

Podelite: