Nacrt uredbe o paušalnom oporezivanju i radna verzija kalkulatora za paušalce

Ministarstvo finansija je na svojoj internet strani u okviru dela „Nacrti i predlozi“ objavilo Nacrt uredbe o bližim uslovima, kriterjumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti:

Nacrt uredbe o paušalnom oporezivanju

Objavljeni nacrt se donekle razlikuje u odnosu na verziju uredbe koja je bila aktuelna pre mesec dana (videti ovde) i rezultat je ispravki i dorada koje su izvršene nakon nezvanične javne rasprave u prethodnom periodu.

Podsećamo da je Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana predviđen novi način paušalnog oporezivanja. Odredbe koje se odnose na ovo pitanje su čl. 12-14. Predloga zakona (predlog možete pogledati ovde).

Donošenje Uredbe o paušalnom oporezivanju se očekuje nakon usvajanja izmena i dopuna Zakona o porezu na dohodak građana. Početak primene Zakona planiran je za 1. januar 2020. godine.

Na sajtu javno-privatnog dijaloga za razvoj objavljena je radna verzija kalkulatora za izračunavanje poreza i doprinosa za paušalce, na osnovu predloženog novog načina paušalnog oporezivanja. Kalkulator možete pogledati i isprobati ovde:

Kalkulator paušalnog poreza i doprinosa

Podelite: