Министарство за рад указује на обавезујуће рокове за подношење пријава на осигурање

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је на својој интернет страни објавило саопштење о обавезујућим роковима за подношење пријава на осигурање.

Подсећамо да у складу са изменама и допунама Закона о раду од децембра 2017. године, запослени може да почне са радом тек након пријављивања на обавезно социјално осигурања, без обзира на датум закључења уговора о раду или на датум који је означен као дан почетка рада у уговору о раду. С друге стране, послодавци могу поднети пријаву на осигурање само са будућим датумом у односу на дан подношења пријаве.

Такође подсећамо да су казне за ступање на рад пре пријављивања запосленог од 300.000 до 1.500.000 динара за правна лица, односно од 50.000 до 500.000 динара за предузетнике.

У наставку преносимо у целости саопштење Министарства за рад:

„Законом о изменама и допунама Закона о раду („Службени гласник РС”, број 113/17), који је ступио на снагу 25. децембра 2017. године, прописано је:

  • да је послодавац дужан да јединствену пријаву на обавезно социјално осигурање поднесе Централном регистру обавезног социјалног осигурања, најкасније пре ступања запосленог или другог радно ангажованог лица на рад (нови став 2. у члану члан 35. Закона о раду);
  • да послодавац који не пријави на осигурање у прописаном року, чини прекршај за који је утврђена новчана казна Законом о централном регистру обавезног социјалног осигурања (члан 31), и то:
    • за послодавца са својством правног лица – новчана казна од 300.000,00 до 1.500.000,00 динара;
    • за послодавца физичко лице (предузетник) – новчана казна од 50.000,00 до 500.000,00 динара;
  • инспекција рада, овлашћена је за покретање прекршајног поступка против послодавца који није поднео пријаву на осигурање у законском року (чл. 270. и 276а Закона о раду).

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања указује:

  • наведене законске одредбе обавезујуће су за све послодавце,
  • свако непоступање у складу са наведеним одредбама Закона о раду, биће санкционисано.“

Поделите: