Ministarstvo za rad ukazuje na obavezujuće rokove za podnošenje prijava na osiguranje

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je na svojoj internet strani objavilo saopštenje o obavezujućim rokovima za podnošenje prijava na osiguranje.

Podsećamo da u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o radu od decembra 2017. godine, zaposleni može da počne sa radom tek nakon prijavljivanja na obavezno socijalno osiguranja, bez obzira na datum zaključenja ugovora o radu ili na datum koji je označen kao dan početka rada u ugovoru o radu. S druge strane, poslodavci mogu podneti prijavu na osiguranje samo sa budućim datumom u odnosu na dan podnošenja prijave.

Takođe podsećamo da su kazne za stupanje na rad pre prijavljivanja zaposlenog od 300.000 do 1.500.000 dinara za pravna lica, odnosno od 50.000 do 500.000 dinara za preduzetnike.

U nastavku prenosimo u celosti saopštenje Ministarstva za rad:

„Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, broj 113/17), koji je stupio na snagu 25. decembra 2017. godine, propisano je:

  • da je poslodavac dužan da jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje podnese Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, najkasnije pre stupanja zaposlenog ili drugog radno angažovanog lica na rad (novi stav 2. u članu član 35. Zakona o radu);
  • da poslodavac koji ne prijavi na osiguranje u propisanom roku, čini prekršaj za koji je utvrđena novčana kazna Zakonom o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja (član 31), i to:
    • za poslodavca sa svojstvom pravnog lica – novčana kazna od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara;
    • za poslodavca fizičko lice (preduzetnik) – novčana kazna od 50.000,00 do 500.000,00 dinara;
  • inspekcija rada, ovlašćena je za pokretanje prekršajnog postupka protiv poslodavca koji nije podneo prijavu na osiguranje u zakonskom roku (čl. 270. i 276a Zakona o radu).

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ukazuje:

  • navedene zakonske odredbe obavezujuće su za sve poslodavce,
  • svako nepostupanje u skladu sa navedenim odredbama Zakona o radu, biće sankcionisano.“

Podelite: