Mere za vreme vanrednog stanja prema poreskim obveznicima koji imaju odobreno odlaganje plaćanja dugovanog poreza

U „Službenom glasniku RS“, broj 38 od 20.3.2020. godine objavljena je Uredba o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (u daljem tekstu: Uredba).

Članom 2. Uredbe je predviđeno da se prema poreskim obveznicima (pravna lica, preduzetnici, poljoprivrednici i fizčka lica) koji imaju odobreno odlaganje plaćanja dugovanog poreza (čl. 73 – 74b Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji), za vreme vanrednog stanja neće preduzimati predviđene mere (poništavanje sporazuma i prinudna naplata) u slučaju da se ne pridržavaju rokova iz sporazuma o odlaganju plaćanja dugovanog poreza ili ukoliko u periodu za koji je odloženo plaćanje dugovanog poreza ne izmiriju tekuće obaveze.

Ovo važi počev od rate koja je dospevala u martu 2020. godine.

Znači, za vreme vanrednog stanja nema poništavanja sporazuma, odnosno ukidanja rešenja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza i neće se sprovoditi postupak prinudne naplate kako bi se naplatio dugovani porez koji je odložen. Takođe, u tim slučajevima se neće obračunavati kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode u toku trajanja vanrednog stanja.

Podelite: