Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode za vreme vanrednog stanja

U „Službenom glasniku RS“, broj 38 od 20.3.2020. godine objavljena je Uredba o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (u daljem tekstu: Uredba).

Članom 3. Uredbe predviđeno je da se za vreme vanrednog stanja na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih davanja, osim kamate, obračunava i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije.

Podsećamo da je inače kamatna stopa za neblagovremeno plaćene javne prihode jednaka godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije, uvećanoj za deset procentnih poena (član 75. stav 1. ZPPPA). 

Znači, od 20. marta 2020. godine kamatna stopa za neblagovremeno plaćene javne prihode se smanjuje sa 11,75% na 1,75%. Nova stopa će važiti za vreme vanrednog stanja.

Podelite: