Када обвезник ПДВ – инвеститор који, поред обављања инжењерске делатности, обавља и делатност разраде грађевинских пројеката, пренесе уз накнаду део имовине којим обавља делатност разраде грађевинских пројеката -објекат у изградњи (са припадајућим земљиштем), другом обвезнику ПДВ, који ће по завршетку изградње објекта у том објекту започети обављање тзв. угоститељске делатности, да ли по том основу постоји обавеза обрачунавања и плаћања ПДВ?

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-01036/2016-04 од 23.11.2016. год.)

У складу са Законом о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/04, 86/04-исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-др. закон, 142/14 и 83/15, у даљем тексту: Закон), када обвезник ПДВ изврши пренос дела имовине, уз накнаду, сматра се да промет добара и услуга није извршен ако предметни део имовине представља пословну целину чијим преносом се стицаоцу омогућава самостално обављање делатности, а преносиоцу је, у моменту преноса, онемогућено да обавља ту делатност, уз испуњење осталих прописаних услова: да је стицалац обвезник ПДВ, односно да тим преносом постаје обвезник ПДВ и да наставља да обавља исту делатност коју је обављао преносилац. Међутим, ако неки од наведених услова није испуњен, испорука сваког добра у имовини која се преноси, односно свака услуга која се пружа преносом имовине сматра се посебним прометом.

Према томе, када обвезник ПДВ — инвеститор који, поред обављања инжењерске делатности, обавља и делатност разраде грађевинских пројеката, пренесе уз накнаду део имовине којим обавља делатност разраде грађевинских пројеката (која подразумева обједињавање финансијских, техничких и физичких средстава неопходних за реализацију грађевинских пројеката ради касније продаје), у конкретном случају објекат у изградњи (са припадајућим земљиштем), другом обвезнику ПДВ, при чему је тим преносом обвезнику ПДВ — преносиоцу онемогућено да обавља делатност разраде грађевинских пројеката, реч је о преносу дела имовине на који се примењује одредба члана 6. став 1. тачка 1) Закона ако су испуњени прописани услови: да је стицалац обвезник ПДВ и да наставља да обавља делатност разраде грађевинских пројеката. У том случају, ПДВ се не обрачунава и не плаћа, али се на пренос права својине на грађевинском објекту у изградњи плаћа порез на пренос апсолутних права у складу са законом којим се уређују порези на имовину.

Међутим, ако неки од услова за примену члана 6. став 1. тачка 1) Закона није испуњен (нпр. ако обвезник ПДВ — стицалац неће наставити да обавља делатност разраде грађевинских пројеката, већ ће по завршетку изградње објекта у том објекту започети обављање тзв. угоститељске делатности), у том случају реч је о првом преносу права располагања на објекту чија је изградња у току, а за који постоји обавеза обрачунавања и плаћања ПДВ у складу са Законом.

***

Одредбом члана 3. Закона прописано је да су предмет опорезивања ПДВ испорука добара и пружање услуга које порески обвезник изврши у Републици уз накнаду, у оквиру обављања делатности, као и увоз добара у Републику.

Промет добара, у смислу овог закона, а у складу са одредбом члана 4. став 1. Закона, је пренос права располагања на телесним стварима (у даљем тексту: добра) лицу које тим добрима може располагати као власник, ако овим законом није друкчије одређено.

Ако се уз испоруку добара врши споредна испорука добара или споредно пружање услуга, сматра се да је извршена једна испорука добара (члан 4. став 6. Закона).

Код преноса целокупне или дела имовине, са или без накнаде, или као улог, испорука сваког добра у имовини која се преноси сматра се посебним прометом (члан 4. став 8. Закона).

Одредбом члана 6. став 1. тачка 1) Закона прописано је да се сматра да промет добара и услуга, у смислу овог закона, није извршен код преноса целокупне или дела имовине, са или без накнаде, или као улог, ако је стицалац порески обвезник или тим преносом постане порески обвезник и ако продужи да обавља исту делатност.

Делом имовине из става 1. тачка 1) овог члана сматра се целина којом се омогућава самостално обављање делатности стицаоца дела имовине (члан 6. став 2. Закона).

Код преноса целокупне или дела имовине из става 1. тачка 1) овог члана сматра се да стицалац ступа на место преносиоца (члан 6. став 3. Закона).

У складу са одредбом члана 6. став 4. Закона, преносилац имовине или дела имовине из става 1. тачка 1) овог члана дужан је да стицаоцу достави све податке који се односе на добра и услуге који чине имовину или део имовине чији је пренос извршен.

Према одредби члана 6. став 5. Закона прописано је да ако у року од три године од дана извршеног преноса имовине или дела имовине у складу са ставом 1. тачка 1) овог члана престану услови из става 1. тачка 1) овог члана, стицалац имовине или дела имовине дужан је да обрачуна ПДВ за добра и услуге које је стекао тим преносом, а која на дан престанка услова чине његову имовину, на начин на који би преносилац имовине или дела имовине имао обавезу обрачунавања ПДВ да при преносу имовине или дела имовине нису били испуњени услови из става 1. тачка 1) овог члана.

Сагласно одредбама члана 3. став 1. Правилника о утврђивању преноса целокупне или дела имовине, са или без накнаде, или као улог, код којег се сматра да промет добара и услуга није извршен („Сл. гласник РС“, бр. 118/12, даљем тексту: Правилник), пренос дела имовине код којег се, у смислу члана 6. став 1. тачка 1) Закона, сматра да промет добара и услуга није извршен је пренос дела имовине као пословне целине којом се омогућава самостално обављање делатности стицаоца тог дела имовине код:

1)    статусне промене привредног друштва, у складу са законом којим се уређују привредна друштва;

2)    продаје, улагања, односно бестеретног давања;

3)    наслеђивања.

Пословном целином, у смислу става 1. овог члана, сматра се целина којом се омогућава самостално обављање делатности стицаоца, а чијим је преносом у моменту преноса онемогућено преносиоцу да обавља ту делатност (став 2. истог члана Правилника).

Извор: Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа (Министарство финансија)

Поделите: