Износи месечне зараде новонастањеног обвезника за 2021. годину

У „Службеном гласнику РС“, број 156 од 25.12.2020. године објављени су Динарски износи месечних зарада из члана 15в ст. 5. и 6. Закона о порезу на доходак грађана, за 2021. годину.

Подсећамо да су чланом 15в Закона о порезу на доходак грађана предвиђени најнижи износи месечне зараде за различите категорије новонастањених обвезника као услов да се користи умањење основице пореза на зараде.

Најнижи износ месечне зараде за новонастањене обвезнике у 2021. години износи:

  • 243.450 динара – за новонастањеног обвезника који у периоду од 24 месеца који претходе дану закључења уговора о раду са квалификованим послодавцем, није претежно боравио на територији Републике;
  • 162.300 динара – за новонастањеног обвезника који у моменту закључења уговора о раду са квалификованим послодавцем има мање од 40 година живота, а који је у периоду од 12 месеци који претходе закључењу уговора о раду са квалификованим послодавцем претежно боравио ван територије Републике ради даљег школовања, односно стручног усавршавања.

Наведени износи су у току 2020. године износили 217.656 динара, односно 145.104 динара.

Поделите: