Godišnji porez na dohodak građana za 2023. godinu – neoporezivi iznos 4.269.564 dinara

Fizička lica koja su ostvarila dohodak u 2023. godini preko 4.269.564 dinara u obavezi su da podnesu poresku prijavu za godišnji porez na dohodak građana.

Rezidenti Srbije prilikom obračuna uzimaju u obzir dohodak koji su ostvarili i u Srbiji i u drugim državama, dok nerezidenti uzimaju u obzir samo dohodak ostvaren u Srbiji.

Počev od utvrđivanja godišnjeg poreza za 2021. godinu postoji jedna značajna novina za obveznike godišnjeg poreza na dohodak građana koji poslednjeg dana kalendarske godine za koju se utvrđuje porez imaju manje od navršenih 40 godina života. Za njih se zbir pojedinih stavki godišnjeg dohotka umanjuju za iznos tri prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Srbiji u godini za koju se utvrđuje porez. Umanjenje se vrši za zbir sledećih stavki godišnjeg dohotka: 

  • zarada iz čl. 15a do 15v ZPDG
  • oporezivi prihod od samostalne delatnosti iz člana 33. stav 2. i člana 41. ZPDG
  • oporezivi prihod od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine iz čl. 55. i 60. ZPDG

Ako je iznos tri prosečne godišnje zarade po zaposlenom viši od zbira prethodno navedenih stavki godišnjeg dohotka obveznika mlađeg od 40 godina, ukupno umanjenje ne može biti više od zbira prethodno navedenih stavki.

Dohodak za oporezivanje predstavlja razliku između ostvarenog dohotka i neoporezivog iznosa (npr. 6.000.000 – 4.269.564 = 1.730.436).

Lični odbici predstavljaju iznose koji se mogu odbiti od dohotka za oporezivanje:

  • za poreskog obveznika – 40% prosečne godišnje zarade (569.275 dinara)
  • za izdržavanog člana porodice – 15% prosečne godišnje zarade (213.478 dinara).

Iznos ličnih odbitaka može biti maksimalno 50% dohotka za oporezivanje. Odbitak za određenog izdržavanog člana porodice može da ostvari samo jedan poreski obveznik.

Osnovica godišnjeg poreza je oporezivi dohodak, koji predstavlja razliku između dohotka za oporezivanje i ličnih odbitaka.

Godišnji porez na dohodak se plaća na oporezivi dohodak po stopi od:

  • 10% – za iznos oporezivog dohotka do šestostruke prosečne godišnje zarade – 8.539.128 dinara
  • 15% – na razliku između iznosa koji je veći od 8.539.128 dinara i tog iznosa (npr. za oporezivi dohodak od 10.000.000 dinara se plaća 10% na 8.539.128 dinara i 15% na 1.460.872 dinara).

Obračun godišnjeg poreza na dohodak građana za 2023. godinu – kalkulator:

Polje označeno ovom bojom se može menjati. Kliknite na polje i izvršite upis.
(za decimale koristiti tačku prilikom upisa)
r.b. Opis Preko 40 god. Do 40 god.
1 Ostvareni dohodak u toku 2022. godine * 6000000 0
2 Zbir ostvarenog dohotka u toku 2022. godine za zaradu, oporezivi prihod od samostalne delatnosti i oporezivi prihod od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine * -
3 Zbir ostvarenog dohotka u toku 2022. godine, osim dohotka sa r.b. 2 * -
4 Umanjenje za obveznike do 40 godina (u skladu sa čl. 87. st. 4. i 5. ZPDG) - 0
5 Neoporezivi iznos 4269564 4269564
6 Dohodak za oporezivanje (1-5) 1730436 0
7 Lični odbici (8+10, ali ne više od 50% od 6) 569275 0
8 Lični odbitak za poreskog obveznika 569275 569275
9 Broj izdržavanih članova porodice
10 Lični odbitak za izdržavane članove porodice 0 0
11 Oporezivi dohodak (6-7) 1161161 0
12 Osnovica na koju se plaća porez od 10% 1161161 0
13 Osnovica na koju se plaća porez od 15% 0 0
14 Iznos godišnjeg poreza 116116 0

* umanjeno za porez i doprinose (član 87. stav 3. ZPDG)

Rok za podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana po osnovu dohotka ostvarenog u 2023. godini je 15. maj 2024. godine. Od prošle godine procedura podnošenja prijave je značajno izmenjena:

  • na osnovu podataka iz službenih evidencija poreski organ unosi podatke u poresku prijavu i postavlja je na portal Poreske uprave najkasnije do 1. aprila (član 92. stav 2. ZPDG);
  • poreski obveznik je u obavezi da izvrši izmenu, odnosno dopunu poreske prijave, u delu u kome nisu iskazani tačni i odgovarajući podaci i nakon toga podnese poresku prijavu u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave (član 92. stav 3. ZPDG);
  • ukoliko poreski obveznik ne podnese poresku prijavu do 15. maja, Poreska uprava podnosi poresku prijavu za to lice (član 92. stav 4. ZPDG).

Porez se plaća najkasnije do isteka roka za podnošenje poreske prijave, odnosno do 15. maja.

Prošle godine je propisana nova poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana na obrascu PP GPDG – Poreska prijava o obračunatom godišnjem porezu na dohodak građana za _____ godinu. Više o tome čitajte ovde.

Podelite: