Годишњи порез на доходак грађана за 2021. годину – неопорезиви износ 3.268.224 динара

Коментар о годишњем порезу на доходак грађана за 2022. годину са калкулатором погледајте овде.

Физичка лица која су остварила доходак у 2021. години преко 3.268.224 динара обавезни су да поднесу пореску пријаву за годишњи порез на доходак грађана.

Резиденти Србије приликом обрачуна узимају у обзир доходак који су остварили и у Србији и у другим државама, док нерезиденти узимају у обзир само доходак остварен у Србији.

Почев од утврђивања годишњег пореза за 2021. годину постоји једна значајна новина за обвезнике годишњег пореза на доходак грађана који последњег дана календарске године за коју се утврђује порез имају мање од навршених 40 година живота. За њих се збир појединих ставки годишњег дохотка умањују за износ три просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Србији у години за коју се утврђује порез. Умањење се врши за збир следећих ставки годишњег дохотка: 

  • зарада из чл. 13. до 15в ЗПДГ
  • опорезиви приход од самосталне делатности из члана 33. став 2. и члана 40. ЗПДГ
  • опорезиви приход од ауторских и сродних права и права индустријске својине из чл. 55. и 60. ЗПДГ

Ако је износ три просечне годишње зараде по запосленом виши од збира претходно наведених ставки годишњег дохотка обвезника млађег од 40 година, укупно умањење не може бити више од збира претходно наведених ставки.

Доходак за опорезивање представља разлику између оствареног дохотка и неопорезивог износа (нпр. 6.000.000 – 3.268.224 = 2.731.776).

Лични одбици представљају износе који се могу одбити од дохотка за опорезивање:

  • за пореског обвезника – 40% просечне годишње зараде (435.763 динара)
  • за издржаваног члана породице – 15% просечне годишње зараде (163.411 динара).

Износ личних одбитака може бити максимално 50% дохотка за опорезивање. Одбитак за одређеног издржаваног члана породице може да оствари само један порески обвезник.

Основица годишњег пореза је опорезиви доходак, који представља разлику између дохотка за опорезивање и личних одбитака.

Годишњи порез на доходак се плаћа на опорезиви доходак по стопи од:

  • 10% – за износ опорезивог дохотка до шестоструке просечне годишње зараде – 6.536.448 динара
  • 15% – на разлику између износа који је већи од 6.536.448 динара и тог износа (нпр. за опорезиви доходак од 8.000.000 динара се плаћа 10% на 6.536.448 динара и 15% на 1.463.552 динара).

Обрачун годишњег пореза на доходак грађана за 2021. годину – калкулатор:

Поље означено овом бојом се може мењати. Кликните на поље и извршите упис.
(за децимале користити тачку приликом уписа)
р.б. Опис Преко 40 год. До 40 год.
1 Остварени доходак у току 2021. године * 6000000 0
2 Збир оствареног дохотка у току 2021. године за зараду, опорезиви приход од самосталне делатности и опорезиви приход од ауторских и сродних права и права индустријске својине * -
3 Збир оствареног дохотка у току 2021. године, осим дохотка са р.б. 2 * -
4 Умањење за обвезнике до 40 година (у складу са чл. 87. ст. 4. и 5. ЗПДГ) - 0
5 Неопорезиви износ 3268224 3268224
6 Доходак за опорезивање (1-5) 2731776 0
7 Лични одбици (8+10, али не више од 50% од 6) 435763 0
8 Лични одбитак за пореског обвезника 435763 435763
9 Број издржаваних чланова породице
10 Лични одбитак за издржаване чланове породице 0 0
11 Опорезиви доходак (6-7) 2296013 0
12 Основица на коју се плаћа порез од 10% 2296013 0
13 Основица на коју се плаћа порез од 15% 0 0
14 Износ годишњег пореза 229601 0

* умањено за порез и доприносе (члан 87. став 3. ЗПДГ)

Рок за подношење пореске пријаве за годишњи порез на доходак грађана по основу дохотка оствареног у 2021. години је 16. мај 2022. године. Пријава се подноси на обрасцу ППДГ-2Р (нови образац још није објављен), у електронском облику или у писменом облику – непосредно или путем поште, пореском органу надлежном према пребивалишту, односно боравишту пореског обвезника.
Допуна 17.3.22: Нови образац ППДГ-2Р објављен је у „Службеном гласнику РС“, број 33/2022

Порез се плаћа најкасније 15 дана од дана достављања решења о утврђивању годишњег пореза на доходак грађана од стране пореског органа.

Поделите: