Годишњи порез на доходак грађана за 2020. годину – неопорезиви износ 2.987.424 динара

Физичка лица која су остварила доходак у 2020. години преко 2.987.424 динара обавезни су да поднесу пореску пријаву за годишњи порез на доходак грађана.

Резиденти Србије приликом обрачуна узимају у обзир доходак који су остварили и у Србији и у другим државама, док нерезиденти узимају у обзир само доходак остварен у Србији.

Доходак за опорезивање представља разлику између оствареног дохотка и неопорезивог износа (нпр. 4.000.000 – 2.987.424 = 1.012.576).

Лични одбици представљају износе који се могу одбити од дохотка за опорезивање:

  • за пореског обвезника – 40% просечне годишње зараде (398.323 динара)
  • за издржаваног члана породице – 15% просечне годишње зараде (149.371 динара).

Износ личних одбитака може бити максимално 50% дохотка за опорезивање. Одбитак за одређеног издржаваног члана породице може да оствари само један порески обвезник.

Основица годишњег пореза је опорезиви доходак, који представља разлику између дохотка за опорезивање и личних одбитака.

Годишњи порез на доходак се плаћа на опорезиви доходак по стопи од:

  • 10% – за износ опорезивог дохотка до шестоструке просечне годишње зараде – 5.974.848 динара
  • 15% – на разлику између износа који је већи од 5.974.848 динара и тог износа (нпр. за опорезиви доходак од 7.000.000 динара се плаћа 10% на 5.974.848 динара и 15% на 1.025.152 динара).

Обрачун годишњег пореза на доходак грађана за 2020. годину – калкулатор:

Поље означено овом бојом се може мењати. Кликните на поље и извршите упис.
1 Остварени доходак у току 2020. године 4000000
2 Неопорезиви износ 2987424
3 Доходак за опорезивање (1-2) 1012576
4 Лични одбици (5+7, али не више од 50% од 3) 398323
5 Лични одбитак за пореског обвезника 398323
6 Број издржаваних чланова породице
7 Лични одбитак за издржаване чланове породице 0
8 Опорезиви доходак (3-4) 614253
9 Основица на коју се плаћа порез од 10% 614253
10 Основица на коју се плаћа порез од 15% 0
11 Износ годишњег пореза 61425

 

Рок за подношење пореске пријаве за годишњи порез на доходак грађана по основу дохотка оствареног у 2020. години је 17. мај 2021. године. Пријава се подноси на обрасцу ППДГ-2Р, у електронском облику или у писменом облику – непосредно или путем поште, пореском органу надлежном према пребивалишту, односно боравишту пореског обвезника.

Порез се плаћа најкасније 15 дана од дана достављања решења о утврђивању годишњег пореза на доходак грађана од стране пореског органа.

Поделите: