Godišnji porez na dohodak građana za 2019. godinu – neoporezivi iznos 2.729.304 dinara
(tekst više ne važi)

25.2.2021.
Informaciju o godišnjem porezu na dohodak građana za 2020. godinu pročitajte ovde:
Godišnji porez na dohodak građana za 2020. godinu

Fizička lica koja su ostvarila dohodak u 2019. godini preko 2.729.304 dinara obavezni su da podnesu poresku prijavu za godišnji porez na dohodak građana.

Rezidenti Srbije prilikom obračuna uzimaju u obzir dohodak koji su ostvarili i u Srbiji i u drugim državama, dok nerezidenti uzimaju u obzir samo dohodak ostvaren u Srbiji.

Dohodak za oporezivanje predstavlja razliku između ostvarenog dohotka i neoporezivog iznosa (npr. 4.000.000 – 2.729.304 = 1.270.696).

Lični odbici predstavljaju iznose koji se mogu odbiti od dohotka za oporezivanje:

  • za poreskog obveznika – 40% prosečne godišnje zarade (363.907 dinara)
  • za izdržavanog člana porodice – 15% prosečne godišnje zarade (136.465 dinara).

Iznos ličnih odbitaka može biti maksimalno 50% dohotka za oporezivanje. Odbitak za određenog izdržavanog člana porodice može da ostvari samo jedan poreski obveznik.

Osnovica godišnjeg poreza je oporezivi dohodak, koji predstavlja razliku između dohotka za oporezivanje i ličnih odbitaka.

Godišnji porez na dohodak se plaća na oporezivi dohodak po stopi od:

  • 10% – za iznos oporezivog dohotka do šestostruke prosečne godišnje zarade – 5.458.608 dinara
  • 15% – na razliku između iznosa koji je veći od 5.458.608 dinara i tog iznosa (npr. za oporezivi dohodak od 6.000.000 dinara se plaća 10% na 5.458.608 dinara i 15% na 541.392 dinara).

Obračun godišnjeg poreza na dohodak građana za 2019. godinu:

Polje označeno ovom bojom se može menjati. Kliknite na polje i izvršite upis.
1 Ostvareni dohodak u toku 2019. godine 4000000
2 Neoporezivi iznos 2729304
3 Dohodak za oporezivanje (1-2) 1270696
4 Lični odbici (5+7, ali ne više od 50% od 3) 363907
5 Lični odbitak za poreskog obveznika 363907
6 Broj izdržavanih članova porodice
7 Lični odbitak za izdržavane članove porodice 0
8 Oporezivi dohodak (3-4) 906789
9 Osnovica na koju se plaća porez od 10% 906789
10 Osnovica na koju se plaća porez od 15% 0
11 Iznos godišnjeg poreza 90679

 

Rok za podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana po osnovu dohotka osvarenog u 2019. godini je 15. maj 2020. godine. Prijava se podnosi na obrascu PPDG-2R, u elektronskom obliku ili u pismenom obliku – neposredno ili putem pošte, poreskom organu nadležnom prema prebivalištu, odnosno boravištu poreskog obveznika.

Porez se plaća najkasnije 15 dana od dana dostavljanja rešenja o utvrđivanju godišnjeg poreza na dohodak građana od strane poreskog organa.

Podelite: