Годишњи порез на доходак грађана за 2019. годину – неопорезиви износ 2.729.304 динара
(текст више не важи)

25.2.2021.
Информацију о годишњем порезу на доходак грађана за 2020. годину прочитајте овде:
Годишњи порез на доходак грађана за 2020. годину

Физичка лица која су остварила доходак у 2019. години преко 2.729.304 динара обавезни су да поднесу пореску пријаву за годишњи порез на доходак грађана.

Резиденти Србије приликом обрачуна узимају у обзир доходак који су остварили и у Србији и у другим државама, док нерезиденти узимају у обзир само доходак остварен у Србији.

Доходак за опорезивање представља разлику између оствареног дохотка и неопорезивог износа (нпр. 4.000.000 – 2.729.304 = 1.270.696).

Лични одбици представљају износе који се могу одбити од дохотка за опорезивање:

  • за пореског обвезника – 40% просечне годишње зараде (363.907 динара)
  • за издржаваног члана породице – 15% просечне годишње зараде (136.465 динара).

Износ личних одбитака може бити максимално 50% дохотка за опорезивање. Одбитак за одређеног издржаваног члана породице може да оствари само један порески обвезник.

Основица годишњег пореза је опорезиви доходак, који представља разлику између дохотка за опорезивање и личних одбитака.

Годишњи порез на доходак се плаћа на опорезиви доходак по стопи од:

  • 10% – за износ опорезивог дохотка до шестоструке просечне годишње зараде – 5.458.608 динара
  • 15% – на разлику између износа који је већи од 5.458.608 динара и тог износа (нпр. за опорезиви доходак од 6.000.000 динара се плаћа 10% на 5.458.608 динара и 15% на 541.392 динара).

Обрачун годишњег пореза на доходак грађана за 2019. годину:

Поље означено овом бојом се може мењати. Кликните на поље и извршите упис.
1 Остварени доходак у току 2019. године 4000000
2 Неопорезиви износ 2729304
3 Доходак за опорезивање (1-2) 1270696
4 Лични одбици (5+7, али не више од 50% од 3) 363907
5 Лични одбитак за пореског обвезника 363907
6 Број издржаваних чланова породице
7 Лични одбитак за издржаване чланове породице 0
8 Опорезиви доходак (3-4) 906789
9 Основица на коју се плаћа порез од 10% 906789
10 Основица на коју се плаћа порез од 15% 0
11 Износ годишњег пореза 90679

 

Рок за подношење пореске пријаве за годишњи порез на доходак грађана по основу дохотка освареног у 2019. години је 15. мај 2020. године. Пријава се подноси на обрасцу ППДГ-2Р, у електронском облику или у писменом облику – непосредно или путем поште, пореском органу надлежном према пребивалишту, односно боравишту пореског обвезника.

Порез се плаћа најкасније 15 дана од дана достављања решења о утврђивању годишњег пореза на доходак грађана од стране пореског органа.

Поделите: